รายชื่อทูตพิทักษ์สิทธิเด็กตั้งแต่ปี 2545 ถึง ปี 2552

รายชื่อทูตพิทักษ์สิทธิเด็กตั้งแต่ปี 2545 ถึง ปี 2552

 ปี พ.ศ. 2545

 1. ส.ว. วัลลภ      ตังคณานุรักษ์                              สาขานักการเมือง
 2. นางรัชนี         ธงชัย                                         สาขานักพัฒนาเอกชน
 3. นางสาวนิรมล     เมธีสุวกุล                                 สาขาสื่อมวลชน
 4. แม่ชีศันสนีย์      เสถียรสุต                                  สาขาศาสนา
 5. นายนนท์       แสงจันทร์                                    สาขาข้าราชการ

ปี พ.ศ. 2546

 1. นายวีรศักดิ์       โค้วสุรัตน์                                   สาขานักการเมือง
 2. นางทิชา   ณ   นคร                                           สาขานักพัฒนาเอกชน
 3. นายภาสกร   จำลองราช                                     สาขาสื่อมวลชน
 4. นายวิศิษฐ์      วิทยวรการ                                    สาขาข้าราชการ

ปี พ.ศ. 2547

 1. นางสิริกร     มณีรินทร์                                        สาขานักการเมือง
 2. นางยินดี       ห้วยหงษ์ทอง                                 สาขานักพัฒนาเอกชน
 3. นางสกาวรัตน์  ปัญญาอุตม์                                  สาขาสื่อมวลชน
 4. นายประหยัดศักดิ์   บัวงาม                                  สาขาข้าราชการ

ปี พ.ศ. 2548

 1. นางสุธาสินี      น้อยอินทร์                                   สาขานักพัฒนาเอกชน
 2. นางสายสม   วงศาสุลักษณ์                                  สาขาประชาสังคม
 3. พล.ต.ต.สุรศักดิ์    สุทธารมณ์                               สาขาข้าราชการ
 4. นายธงชัย    ประสงค์สันติ                                    สาขาสื่อมวลชน

ปี พ.ศ. 2549   ไม่มีผู้ได้รับการประกาศ

ปีพ.ศ.  2550

 1. ศาสตรจารย์วิทิต   มันตราภรณ์                               สาขานักวิชาการ
 2. นายสุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ                                        สาขาสื่อมวลชน

ปี พ.ศ. 2551

 1. นายอภิรักษ์    โกษะโยธิน                                      สาขานักการเมือง
 2. นางสาววัณณา   แสนงาม                                       สาขานักพัฒนาเอกชน
 3. นายกุลธร   เลิศสุริยะกุล                                         สาขาข้าราชการ
 4. นางมาลัย    โพรีแก้ว                                             สาขาข้าราชการ
 5. นายแทนคุณ   จิตต์อิสระ                                        สาขาสื่อมวลชน
 6. นางวัลลภา  นิละไพจิตร                                         สาขาศาสนา

 

ปี 2552

                1.นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ                             สาขานักการเมือง

                2.นายมณเฑียร   บุญตัน                                สาขานักการเมือง

                3.พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร ณ ระนอง)        สาขาศาสนา

                4.บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์                       สาขาศาสนา  

                5.นายจรัญ  ภักดีธนากุล                                 สาขาข้าราชการ

                6.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา                 สาขาข้าราชการ

                7.นายเกื้อ  แก้วเกต                                      สาขานักพัฒนาเอกชน

                8.นางสุวรรณี   วัดหนู                                    สาขานักพัฒนาเอกชน

                9.นางเกียรติสุดา  ภิรมย์                                 สาขาสื่อมวลชน

                10.นายสุริยนต์  จองลีพันธ์                             สาขาสื่อมวลชน

                11.นายศุภชัย  สถีรศิลปิน                              สาขาประชาสังคม

                12.นางสาวศิริพร  ปัญญาเสน                          สาขาประชาสังคม

                13.คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช                      สาขาธุรกิจ

                14.นายบัณฑูร  ล่ำซำ                                    สาขาธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานด้านเด็กความเห็น (0)