133. โครงการสร้างเครือข่าย "ไกล่เกลี่ย...ก่อนฟ้อง"

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 >>>
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553  ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างเครือข่าย "ไกล่เกลี่ย...ก่อนฟ้อง" ซึ่งจัดโดย ศาลจังหวัดเลย แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ได้เข้ามาจัดกิจกรรมขึ้น โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเชียงกลมวิทยา เป็นสถานที่ในการจัดการอบรมครั้งนี้ โดยแบ่งกิจกรรม (เท่าที่รู้ข้อมูล) ออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ
  • กลุ่มที่ 1 ให้ความรู้เด็กและเยาวชน ในกรอบของกฎหมายด้านสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ และ
  • กลุ่มที่ 2 คือ การสร้างเครือข่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง และการสร้างเครือข่ายพิทักษ์เด็กเยาวชนและครอบครัว
>>>
      รายละเอียดในกิจกรรม เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของความสำคัญจำเป็นในการไกลเกลี่ยข้อพิพาก่อนฟ้อง และการสร้างเครือข่ายพิทักษ์เด็กเยาวชนและครอบครัว
     จากนั้น มีการกำหนดสถานการณ์จำลองให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แสดงบทบาทสมมุติในการจัดรูปแบบของการไกล่เกลี่ย เพื่อให้เห็นสภาพบรรยากาศ พร้อมทั้งมีคำแนะนำอย่างใกล้ชิด จากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้
>>>
      ปล. ด้วยภาพบรรยากาศในการเข้ารับการอบรมฯ มาให้ดูคะ

...

เก็บความรู้มาฝาก...

       "การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีต่อศาล โดย ส.ต.อ.พายัพ  สิงห์เพ็ง  นิติกร๕ ศาลจังหวัดเลย
          ...ปัจจุบัน ข้อพิพาทในชุมชนต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่กำลังถดถอย ซึ่งส่งผลทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างบุคคล เช่นคดีกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินกันเองระหว่างบุคคลธรรมดา หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน คดีเช่าซื้อ คดีเช่าทรัพย์  คดี ผิดสัญญาเรื่องบัตรเครดิต เป็นต้น เพราะหากลูกหนี้ผิดนัดไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทางเจ้าหนี้ทั้งหมดจะนำคดีเหล่านี้มาฟ้องเพื่อบังคับลูกหนี้ให้ลูกหนี้ชำระ หนี้ตามกฎหมายต่อไป
          ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดเลย ได้นำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีมาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  โดย ท่านที่มีข้อพิพาทไม่ว่าเรื่องการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ สามารถติดต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อนำคดีเหล่านี้มาไกล่เกลี่ยข้อพาทได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลก่อน  โดย ให้นำหลักฐานเกี่ยวกับคู่กรณีที่เป็นสาเหตุแห่งข้อพิพาทเช่นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญ
ญาประนีประนอมยอมความอื่น ๆ ที่มีการประพฤติผิดสัญญา  มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ  ซึ่งทางศูนย์ไกล่เกลี่ยฯจะได้บันทึกเรื่องราวของท่านแล้ว มีหนังสือเชิญชวนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้มาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้  ซึ่ง หากสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ จะช่วยให้คู่กรณีประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการติดต่อขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
           หากต้องการข้อมูลเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดเลย โทร. 042 – 815112
         ...ขอบคุณข้อมูลจาก  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลย  ...

>>>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้สำคัญมากค่ะ สำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ลดคดีที่เข้าสู่ศาลได้เยอะเลยนะครับ