การสอนลูกสือ

wandee
ลูกเสือสำรอง

กำหนดการสอนลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 เตรียมสำรอง  ดาวดวงที่  1

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ 

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

บูรณาการกับวิชา  

3 คาบ

ปฐมนิเทศ

การรู้จักองค์ประกอบของวิชาที่เรียนจะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจกับวิชานั้นได้ง่ายขึ้น

 

 ลูกเสือเข้าใจจุดประสงค์ของการฝึกอบรม  ระเบียบ  ธรรมเนียม และแต่งเครื่องแบบได้ถูกต้อง

 

 

 

เตรียมสำรอง  (  39 คาบ )

ประวัติและเครื่องแบบลูกเสือ  6  คาบ

1( 3 )

-  ประวัติลูกเสือ

-  ประโยชน์ลูก

    เสือสำรอง

 

กิจการลูกเสือสำรองเป็นกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี

 

ลูกเสือบอกประวัติ และประโยชน์ของลูกเสือสำรองได้

 

 

 

 

 

 

 

2 ( 3 )

เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลูกเสือ

 

ลูกเสือแต่งเครื่องแบบได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ 

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

บูรณาการกับวิชา  

 

เมาคลี  9  คาบ

1 ( 3 )

ตัวละครเมาคลี

-  เมาคลีตอนที่ 

    1 - 3

    การเรียนรู้เรื่องเมาคลีเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาลูกเสือ

-  บอกลักษณะนิสัยตัวละครเรื่องเมาคลีได้

-  สรุปเนื้อหาเรื่องเมาคลีได้

 

 

2  ( 3 )

เมาคลีตอนที่

4 - 6

การเรียนรู้เรื่องเมาคลีเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาลูกเสือ

-  สรุปเนื้อหาเรื่องเมาคลีได้

-  เลียนแบบท่าทางของสัตว์ในเรื่องเมาคลีได้

 

 

3  (  3  )

เมาคลีตอนที่

7 - 10

การเรียนรู้เรื่องเมาคลีเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาลูกเสือ

-  สรุปเนื้อหาเรื่องเมาคลีได้

-  บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องเมาคลีได้

 

 

ระเบียบแถว  12  คาบ

1 ( 3 )

ระเบียบแถว

-          ท่าตรง

-          ท่าพัก

การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัย

-  เข้าแถวตามหมู่ของตนเองได้

-  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าตรง และท่าพักได้

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ 

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

2 ( 3 )

ระเบียบแถว

-          ท่าพัก

-          ขวาหัน

-          ซ้ายหัน

-          กลับหลังหัน

การฝึกระเบียบแถวในท่าบุคคลที่ถูกต้อง  ช่วยให้การปฏิบัติเป็นหมู่ถูกต้องเป็นระเบียบ

ปฏิบัติตนท่าขวาหัน ซ้ายหัน กลับหลังหันได้ถูกต้อง

 

 

3 ( 3 )

ระเบียบแถว

-  แถวหน้า

   กระดานแถว

   เดี่ยว

-  แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ

- แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ

การฝึกระเบียบแถวในท่าบุคคลที่ถูกต้อง  ช่วยให้การปฏิบัติเป็นหมู่ถูกต้องเป็นระเบียบ

ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวและแถวตอนได้

 

 

4 ( 3 )

ระเบียบแถว

- แถวตอนหมู่

- แถววงกลม

- แถวครึ่งวงกลม

การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีวินัยและความพร้อมเพรียง

ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่  แถววงกลม และแถวครึ่งวงกลมได้ถูกต้อง

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

การทำความเคารพ  6  คาบ 

1 ( 3 )

การทำความเคารพรายบุคคล

การทำความเคารพรายบุคคล เป็นการแสดงความเคารพของลูกเสือสำรองที่มีต่อผู้กำกับลุกเสือ ลูกเสือสำรองอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไป โดยการทำวันทยหัตถ์

สามารทำความเคารพเป็นรายบุคคลได้

 

 

2 ( 3 )

ประวัติการจับมือซ้าย

ลูกเสือทักทายด้วยการจับมือซ้ายเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรต่อกัน

ลูกเสือบอกประวัติการจับมือซ้ายและจับมือซ้ายได้ถูกต้อง

 

 

คำปฏิญาณ  คติพจน์และกฎของลูกเสือ  6  คาบ

1 ( 3 )

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

การปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอยู่เสมอ

ลูกเสือบอกและปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือได้

 

 

2( 3 )

คติพจน์และกฎของลูกเสือ 

การปฏิบัติคติพจน์และกฎของลูกเสือเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอยู่เสมอ 

ลูกเสือบอกและปฏิบัติตามคติพจน์และกฎของลูกเสือได้ 

 

 

                 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

อนามัย  9 คาบ

1( 3 )

การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้าและเล็บ

    การรู้จักวิธีรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้าและเล็บทำให้อวัยวะต่าง ๆ สะอาดปราศจากเชื้อโรคและไม่เป็นที่น่ารังเกียจ

 ลูกเสืออธิบายเหตุผลและปฏิบัติ ตนในการรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้าและเล็บได้

 

 

 

2 ( 3 )

การหายใจอย่างถูกวิธี

การหายใจอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพช่วยป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจาย และไม่เป็นที่น่ารังเกียจ

  เพื่อให้ลูกเสือหายใจอย่างถูกวิธีเป็นการป้องกันไข้หวัดไม่ให้ แพร่กระจายได้

 

 

 

3 ( 3 )

การปฐมพยาบาลบาดแผลขนาดเล็ก

การปฐมพยาบาลเป็นการช่วยเหลือขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

 ลูกเสือบอกความ

 สำคัญของการ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และการปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลเล็กน้อยได้

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

ความสามารถเชิงทักษะ  12 คาบ

1 (3 )

    การขว้างและ

    รับบอล

การฝึกปฏิบัติการขว้างและรับบอลอย่างถูกวิธีเป็นประจำจะทำให้เกิดความสามารถเชิง

ทักษะ

 ลูกเสือขว้างและรับบอลได้

 

 

2 ( 3 )

การม้วนหน้า

การฝึกปฏิบัติม้วนหน้าอย่างถูกวิธีเป็น

ประจำจะทำให้เกิดความสามารถเชิงทักษะ

 ลูกเสือม้วนหน้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

 

 

3 ( 3 )

การกระโดดกบ

การฝึกปฏิบัติการ กระโดดกบอย่างถูกวิธีเป็นประจำจะทำให้เกิดความสามารถเชิงทักษะ

 เพื่อให้ลูกเสือกระโดดกบข้ามลูกเสือที่มีขนาดเดียวกันได้

 

 

 

3 ( 3 )

การปีนต้นไม้

การไต่เชือก

การฝึกปฏิบัติปีนต้นไม้และฝึกไต่เชือกอย่างถูกวิธีเป็นประจำจะทำให้เกิดความสามารถเชิงทักษะ

 ลูกเสือปีนต้นไม้และไต่เชือกได้ อย่างปลอดภัย

 

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

การสำรวจ  9 คาบ

1 ( 3 )

สถานที่ที่ควรสำรวจ

ลูกเสือจะต้องรู้จักการสำรวจ และเยือนสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อจะได้ใช้บริการนั้นได้อย่างถูกต้องและสามารถแนะนำผู้อื่นให้ใช้บริการได้ด้วย

 เพื่อให้ลูกเสือรู้จักสถานที่สำคัญ ในท้องถิ่นและอธิบายวิธีสำรวจ การเยือนสถานที่ได้

 

 

 

3 ( 3 )

สถานที่ที่ควรสำรวจ

ลูกเสือต้องรู้จักการสำรวจและเยือนสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อจะได้ใช้บริการอย่างถูกต้องและสามารถแนะนำผู้อื่นให้ใช้บริการได้ด้วย

 เพื่อให้ลูกเสือเห็นความสำคัญ ของสถานที่ในท้องถิ่น  และ ปฏิบัติตนในการเยือน  สถานที่ได้ถูกต้อง

 

 

 

3 ( 3 )

การขอความช่วยเหลือ

การรู้หลักเกณฑ์ วิธีการและแหล่งที่จะขอความช่วยเหลือทำให้ได้รับความช่วย

เหลือได้รวดเร็ว

เพื่อให้ลูกเสือขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นได้

 

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

การค้นหาธรรมชาติ  3  คาบ

1 ( 3 )

ธรรมชาติของพืชและสัตว์

การค้นหาธรรมชาติของพืชและสัตว์  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมาใช้ หรือดัดแปลงให้เกิดประโยชน์

 เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับธรรมชาติของ พืชและสัตว์ในท้องถิ่น ทั้ง

สามารถบอกประโยชน์และโทษของพืชและสัตว์ที่พบเห็น ได้ 

 

 

 

ความปลอดภัย   6 คาบ

1 ( 3 )

สาเหตุและวิธี

ป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

การรู้สาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้านทำให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้

  เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีป้อง กันอุบัติเหตุ

 

 

2 ( 3 )

ความปลอดภัยในการเดินข้ามถนนและการข้ามถนน

การรู้วิธีและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการเดินและข้ามถนนช่วยให้เกิดความปลอดภัย

 เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนอย่าง ถูกต้องในการเดิน และข้ามถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

 

 

             

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

บริการ  9  คาบ

1 ( 3 )

การเก็บรักษา

เสื้อผ้าและรองเท้า

การเก็บรักษาเสื้อผ้าและรองเท้าเป็นการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดของใช้ส่วนตัวที่ลูกเสือสำรองพึงปฏิบัติ

 เพื่อให้ลูกเสือเก็บรักษา เสื้อผ้าและรองเท้าของตนเองให้สะอาดเรียบร้อยได้

 

 

 

 

2 ( 3 )

การจัดเก็บที่นอน

การจัดที่นอนเป็นข้อ

ปฏิบัติที่ควรทำเพื่อ

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของที่อยู่อาศัย

เพื่อให้ลูกเสือแสดงวิธีจัดเก็บ  ที่นอนให้เรียบร้อยได้

 

 

 

 

3 ( 3 )

- การต้มน้ำ

- การทำความ

   สะอาดเครื่องใช้

   หลังใช้แล้ว

- การต้มน้ำ เป็นการ

ทำน้ำให้สะอาด เหมาะแก่การบริโภค

- การทำความสะอาด

 เครื่องใช้ควรทำทุก

 ครั้งหลังจากใช้เพื่อ

 ไม่ให้เกิดเชื้อโรค

 ลูกเสือต้มน้ำและทำความสะอาดเครื่องใช้หลังใช้แล้วได้

 

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

พระราชประวัติและธงชาติไทย  9  คาบ

1 ( 3 )

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประมุขของชาติจึงควรเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์

 ลูกเสือบอกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว

รัชกาลปัจจุบันได้

 

 

2 ( 3 )

เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงประจำชาติที่ใช้ร้องหรือบรรเลงแสดงความเป็นเอกราชของชาติ

 ลูกเสือร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  และบอกความหมายได้ และปฏิบัติ ตนได้ ถูกต้องเมื่อมีการบรรเลงเพลง ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี

 

 

3 ( 3 )

ประวัติธงชาติไทย

การศึกษาและรู้ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

ลูกเสือเล่าประวัติของธงชาติ ไทย และบอกส่วนประกอบ ความหมายของธงชาติไทย และปฏิบัติต่อธงชาติได้ถูกต้อง

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

4 ( 3 )

ธงคณะลูกเสือโลก

 ธงชาติอังกฤษ

ธงชาติฟิลิปปินส์ 

ธงคณะลูกเสือโลก 

ธงชาติอังกฤษ และธงชาติฟิลิปปินส์ เป็นสัญลักษณ์ที่ลูกเสือควรรู้จัก

เพื่อให้ลูกเสือบอกลักษณะ และความหมายของธงคณะลูก เสือโลก  ธงชาติอังกฤษและธง ชาติฟิลิปปินส์ได้ 

 

 

การฝีมือ  3  คาบ

1 ( 3 )

การประดิษฐ์ สิ่งของจากเศษวัสดุ

การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ เป็นการนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ ให้เกิดประโยชน์  ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเพลิดเพลิน

เพื่อให้ลูกเสือมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  ในการประดิษฐ์ของ  เล่นจากเศษวัสดุอย่างง่าย ๆ ได้

 

 

กิจกรรมกลางแจ้ง  3  คาบ

1 ( 3 )

การเดินสะกดรอย

1.  การเดินสะกดรอย

 เป็นการฝึกให้สังเกตและค้นหาสิ่งที่กำหนดไว้ในเส้นทาง หรือจุดต่าง ๆ ที่กำหนดให้ผ่านไป

2. เครื่องหมายสะกดรอยตามรู้เชิงพรานลูกเสือต้องรู้ เข้าใจและอ่านเครื่องหมายสะกดรอยได้

 ลูกเสือมีความรู้เรื่องเครื่องหมายที่ใช้ในการเดินสะกดรอย และเดินสะกดรอยตามเครื่อง หมายที่กำหนดให้ได้

 

 

 

 

หน่วยย่อยที่ /  จำนวนคาบ

 

 

หัวข้อเนื้อหา

 

 

สาระสำคัญ

 

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บูรณาการกับวิชา

การแสดงเงียบ  3  คาบ

1 ( 3 )

การแสดงเงียบ

การแสดงเงียบเป็นการแสดงท่าทางโดยไม่ออกเสียงทำให้เกิดความสนุกสนาน

  ลูกเสือแสดงเกมเงียบร่วมกับ  เพื่อนและปรับปรุงการเล่นให้ดี ขึ้นได้

 

 

การผูกเงื่อน  3 คาบ

3 ( 3 )

เงื่อนพิรอดและประโยชน์

1. เงื่อนขัดสมาธิ

  และประโยชน์

2. การเก็บเชือก

-  การผูกเงื่อนพิรอดเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

-  การผูกเงื่อนขัดสมาธิและการเก็บเชือก เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถนำประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

  ลูกเสือผูกเงื่อนพิรอดได้ถูก ต้องและนำเงื่อนพิรอดไปใช้ประโยชน์ได้

ลูกเสือผูกเงื่อนขัดสมาธิและบอกประโยชน์ของเงื่อนขัดสมาธิและเก็บเชือกได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kruwandee

คำสำคัญ (Tags)#กำหนดการสอนลูกเสือสำรอง

หมายเลขบันทึก: 408627, เขียน: 16 Nov 2010 @ 13:26 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 12:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)