การจัดกิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประชาธิปไตย

    

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
………………..
           
ด้วยคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้สิ้นสุดลงตามวาระ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

จึงดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ดังนี้
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการสภานักเรียนโดยตำแหน่ง  ได้มาจากการเลือกตั้งภายในห้องเรียนนั้นๆ    จำนวน    ๙     คน    โดยเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๒  คณะกรรมการนักเรียน  ได้จากการดำเนินการเลือกตั้งจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
  โดยส่งตัวแทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งในกระบวนการกลุ่มหรือพรรค    ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  กำหนดตำแหน่ง  ๙  ตำแหน่ง      คือประธาน  รองประธาน   วิชาการ  การเงิน  ปฏิคม  ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม     ปกครอง   และเลขานุการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

      ๑.  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-  ๕

๑.๑)  สมาชิกของกลุ่มหรือพรรคมีองค์ประกอบดังนี้

         ๑.๑.๑)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๒  คน          

         ๑.๑.๒)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน  ๒  คน

         ๑.๑.๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  จำนวน  ๕  คน

๑.๒) สมาชิกใช้หลักเสมอภาค เป็นเพศชาย-หญิงจำนวนใกล้เคียงกัน   
   ๒. ประวัติสมาชิกและเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีภาวะผู้นำ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ โดยครูประจำชั้นรับรอง
   ๓.  มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนรับรอง    ๕    คน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน  เป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

  ๑. ครูทุกคน
  ๒.นักเรียนที่ได้รับมอบหมายจากสายชั้นต่างๆ
  ๓.คณะกรรมการนักเรียน    ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  
ให้มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง    รับสมัคร     ตรวจคุณสมบัติ  ประกาศรายชื่อ   รายงานผลคะแนน  ตลอดจนรายงานผลการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
ประกาศ  ณ    วันที่      ๑     เดือน   กุมภาพันธ์      พุทธศักราช      ๒๕๕๔
                                                               

 

(ลงชื่อ)      วิเศษ  ศรีประเสริฐ
                                                                                               

                                                ( นายวิเศษ  ศรีประเสริฐ )

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KruNisakornความเห็น (1)

จัดบ่อยๆ ดีครับ จะดีขึ้นเรื่อยๆ หากเป็นพัฒนาการที่มาจากบทบาทของ เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ