ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสหเวชศาสตร์ (Part A) ประจำปีการศึกษา 2548

  การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 49 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินตรวจสอบคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
  • รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข
  • รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดร.ทศพล  ปิยะปัทมินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ  

   ท่านคณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขอนำมาสรุปไว้ในบล็อก เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง

Part A : ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach)

องค์ประกอบ

ตนเอง

ตรวจสอบ

ผล

เป้า

ผล

เป้า

1.1   การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

5

5

5

5

1.2  การจัดทำแผนดำเนินงาน

5

5

5

5

1.3  การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

5

5

5

5

2.1  หลักสูตร

5

5

5

5

2.2  อาจารย์

4

5

4

5

2.3  กระบวนการเรียนการสอน

5

5

5

5

2.4  นิสิต

5

5

5

5

2.5  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5

5

5

5

2.6  ปัจจัยเกื้อหนุน

5

5

5

5

3.1   กิจกรรมพัฒนานิสิต

5

5

5

5

3.2   อาจารย์ที่ปรึกษา

5

5

5

5

3.3   การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ

5

5

5

5

4.1    นโยบาย  แผนงาน  และการดำเนินงาน

5

5

5

5

4.2    แหล่งทุนวิจัย

3

5

3

5

4.3    ผลงานวิจัย

5

5

4

5

5.1     นโยบาย และแผนงาน

5

5

5

5

5.2    โครงการหรือกิจกรรม

5

5

5

5

6.1    นโยบาย และแผนงาน

5

5

5

5

6.2    โครงการหรือกิจกรรม

5

5

5

5

7.1     โครงสร้างและระบบการบริหาร

5

5

5

5

7.2    อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

5

5

5

5

7.3    ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

5

5

5

5

7.4   ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

5

5

5

5

7.5   การมีส่วนร่วมในการ
บริหาร

5

5

5

5

8.1    การจัดหาแหล่งเงิน

5

5

5

5

8.2    ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

3

5

5

5

9.1     การประกันคุณภาพภายใน

5

5

5

5

9.2     ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

5

5

5

5

9.3     การจัดการความรู้ในองค์กร

4

5

4

5

29 ดัชนี    145 คะแนน

139

145

140

145

คิดเป็นร้อยละ

95.86

100.00

96.55

100.00

เฉลี่ย (เต็ม 5)

4.79

5

4.83

5

                                                                                        บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านคณบดี

 Na-na-na-naขอแสดงความยินดีกับพัฒนาการ และ ความก้าวหน้าของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยครับ

หมอพิเชฐ
IP: xxx.157.152.36
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านคณบดี(อาจารย์มาลินี)และทีมงาน

              ขอแสดงความชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีด้วยกับคุณภาพที่ดีของคณะสหเวชศาสตร์ครับ และที่เห็นได้ชัดคือการมองตัวเองอย่างตรงมากๆ ไม่เข้าข้างตนเองและสอดคล้องกับการประเมินของบุคคลภายนอกด้วย

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอ JJ และคุณหมอพิเชฐ เป็นอย่างสูงค่ะ ที่ติดตามให้กำลังใจแก่คณะสหเวชมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพ

ตั้งแต่ประเมินตนเองมาจนปีนี้นับเป็นครั้งที่ 6  เพิ่งจะปรากฎผลคะแนนตรวจสอบมากกว่าที่ประเมินตนเองก็คราวนี้แหละค่ะ ชาวสหเวชฯ ต่างยินดีปรีดา เหมือนฝ่าด่านอรหันต์ไปได้เกือบถึงทางออกแล้ว

ทั้งนี้  ผลที่บังเกิดต้องขอขอบคุณบุคลากรของสหเวชทุกๆ ท่าน ที่ผนึกกำลังกัน ดำเนินงานด้วยความอุตสาหะมาตลอดทั้งปี  โดยการนำทีมของคุณแม่ท้องสองใกล้คลอด อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  อยากจะเรียนว่าและครอบครัว ด้วยซ้ำ  ในฐานะที่ท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพของคณะสหเวชฯ  ผู้ที่ทำงานแบบอุทิศสุดๆ(เอาคุณลูก คุณพ่อของลูก มาช่วยงานด้วย)

ตลอดรวมถึงรองคณบดีทุกๆ ท่าน ที่คุมบังเหียนงานด้านการสอน  กิจการนิสิต และผู้ช่วยคณบดีที่ดูแลด้านบริการสหเวชฯชุมชน ได้แก่ ผศ.ปนดา  เตชทรัพย์อมร   อาจารย์นพดล  จำรูญ  และอาจารย์ ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย 

หัวหน้าภาควิชาทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย(MT)  อ.กาญจนา จิตติพร(CVT) อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง(RT)  อ.โอปอร์ วีรพันธุ์+อ.กนกพร  อุณเอกลาภ (PT)    และ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (คุณบอย) ที่กำกับงานในหน่วยงานย่อย อย่างมีคุณภาพ

คณาจารย์ทุกๆท่าน ที่ทุ่มเทงานด้านสอน และวิจัยกันอย่างที่เรียกได้ว่า  ต้องหาเวลาเติมคุณภาพชีวิตให้ด้วย

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนแก่ภารกิจทุกๆด้าน รวมถึงแม้กระทั่งงานวิจัยสถาบัน

ดิฉันอยากเอ่ยนามให้ครบทั้งหมดทุกท่านทุกคน  อยากแม้กระทั่งให้เห็นหน้าค่าตา แต่ต้องขออภัยด้วยที่อาจไม่เหมาะสมด้วยกาละและเทศะ

ขอแสดงความคารวะทุกท่าน มา ณ ที่นี้อีกครั้งด้วยความจริงใจ

  

  • ได้ยินได้ฟังมาเสมอว่าอาจารย์ และบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ทำงานค่อนข้างหนัก  โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีทั้ง IQA และเตรียมงานครบรอบ 10 ปีคณะ
  • ยังมีอีก 1 ท่านที่อาจารย์ไม่ได้เอ่ยนาม  ซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าถ้าพูดถึงสหเวชศาสตร์ควรพูดถึง  ท่านคณบดีที่ขยันสุดๆ ด้วยค่ะ