การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 49 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินตรวจสอบคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
  • รองศาสตราจารย์มานัส มงคลสุข
  • รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดร.ทศพล  ปิยะปัทมินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ  

   ท่านคณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขอนำมาสรุปไว้ในบล็อก เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง

Part A : ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach)

องค์ประกอบ

ตนเอง

ตรวจสอบ

ผล

เป้า

ผล

เป้า

1.1   การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

5

5

5

5

1.2  การจัดทำแผนดำเนินงาน

5

5

5

5

1.3  การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

5

5

5

5

2.1  หลักสูตร

5

5

5

5

2.2  อาจารย์

4

5

4

5

2.3  กระบวนการเรียนการสอน

5

5

5

5

2.4  นิสิต

5

5

5

5

2.5  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5

5

5

5

2.6  ปัจจัยเกื้อหนุน

5

5

5

5

3.1   กิจกรรมพัฒนานิสิต

5

5

5

5

3.2   อาจารย์ที่ปรึกษา

5

5

5

5

3.3   การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ

5

5

5

5

4.1    นโยบาย  แผนงาน  และการดำเนินงาน

5

5

5

5

4.2    แหล่งทุนวิจัย

3

5

3

5

4.3    ผลงานวิจัย

5

5

4

5

5.1     นโยบาย และแผนงาน

5

5

5

5

5.2    โครงการหรือกิจกรรม

5

5

5

5

6.1    นโยบาย และแผนงาน

5

5

5

5

6.2    โครงการหรือกิจกรรม

5

5

5

5

7.1     โครงสร้างและระบบการบริหาร

5

5

5

5

7.2    อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

5

5

5

5

7.3    ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

5

5

5

5

7.4   ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

5

5

5

5

7.5   การมีส่วนร่วมในการ
บริหาร

5

5

5

5

8.1    การจัดหาแหล่งเงิน

5

5

5

5

8.2    ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

3

5

5

5

9.1     การประกันคุณภาพภายใน

5

5

5

5

9.2     ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

5

5

5

5

9.3     การจัดการความรู้ในองค์กร

4

5

4

5

29 ดัชนี    145 คะแนน

139

145

140

145

คิดเป็นร้อยละ

95.86

100.00

96.55

100.00

เฉลี่ย (เต็ม 5)

4.79

5

4.83

5

                                                                                        บอย สหเวช