จากประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมากว่า 40 ปี เห็นด้วยกับประเด็นการมีชีวิตที่มีสุขโดยยึดทางสายกลางตามพระราชดำรัสของนายหลวงของเรามากที่สุด ทุกคนเห็นด้วยมั้ยค่ะ