โครงการสอน วิชา โลกศึกษา (Global Education:GE)

พลโลก การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

กลุ่มสาระวิชา      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชา โลกศึกษา (Global Education : GE)   ส 31103    

0.5  หน่วยกิต1 คาบ/สัปดาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 อาจารย์ผู้สอน   นางมาลีพันธุ์ เกิดทองมี

คำอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก ความคิด ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ การบริหารความขัดแย้ง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

    โดยใช้ทักษะพื้นฐาน ทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนาตน ทักษะการเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคมและทักษะในการทำงาน โดยใช้วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะของความเป็นพลโลก มีความเข้าใจถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความเป็นธรรมในสังคม ค่านิยมและสภาพการณ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และความหลากหลาย

2. คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ ความจริงใกล้ตัว และสถานการณ์โลกปัจจุบัน

3. เลือกประเด็นและเชื่อมโยงเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในระดับท้องถิ่นกับระดับโลกในภาพกว้าง

 2.กำหนดการสอนและผลการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่ว

โมง)

คะ

แนน

ภาระงาน(ชิ้นงาน)

1

ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

1-3

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และสถาบัน การมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย

2

10

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

2

ความยุติธรรมในสังคม (Social Justice)

1-3

ความสำนึกตระหนักในความสำคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม

2

10

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

3

สิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights)

1-3

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การเคารพและยึดมั่นในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2

10

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

4

การแก้ปัญหาความขัดแย้ ง(Conflict Resolution)

1-3

ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง มีขันติ อดทน อดกลั้น ต่อความแตกต่าง ขัดแย้ง สามารถเจรจาต่อรอง เชื่อมประสาน เพื่อลด ปัญหา หรือคลายปมขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง

3

15

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

5

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

1-3

ความรู้ ความเข้าใจ หรือความจำเป็นในการจรรโลง รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปราศจากการทำลายโลก เพื่อความอยู่รอดของชีวิตในรุ่นต่อไป โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3

15

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)/นิทรรศการ

6

ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้ (Values &Perceptions)

1-3

ความสามารถในการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับประเด็นสาคัญระดับโลก และผลที่กระทบต่อเจตคติและค่านิยมของผู้คนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความสำคัญและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน

2

10

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

7

ความหลากหลาย (Diversity)

1-3

ความรู้ความเข้าใจการยอมรับ และตระหนักในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมทั้งความหลากหลาย ทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

3

15

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

8

การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence)

1-3

ความเข้าใจ ตระหนักรู้ ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน ของผู้คน ถิ่นฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจสภาวการณ์ในระดับโลก สามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความซับซ้อนได้

3

15

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)/นิทรรศการ

รวม

20

100

 3.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

 

หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ / ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

เวลา(ชั่ว

โมง)

ภาระงาน(ชิ้นงาน)

1

ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)

1-3

1. แนวคิด หลักการ และสถาบัน การมีบทบาท ที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของสังคม

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

 

2. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

2

ความยุติธรรมในสังคม (Social Justice)

1-3

3. ความสำคัญของความเสมอภาคและ ความยุติธรรมในสังคม

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

 

4. การสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

3

สิทธิ มนุษยชน (Human Rights)

1-3

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

 

6. การเคารพ และยึดมั่นในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

4

การแก้ปัญหาความขัดแย้ ง(Conflict Resolution)

1-3

7. ความขัดแย้ง

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

 

8. การเจรจาต่อรอง เพื่อลดปัญหา หรือคลายปมขัดแย้ง

2

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

5

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

1-3

9. การจรรโลง รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปราศจากการทำลายโลก

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

 

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)/นิทรรศการ

6

ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้ (Values &Perceptions)

1-3

11. การประเมินคุณค่าเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ระดับโลก

2

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

7

ความหลากหลาย (Diversity)

1-3

12. ความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความหลากหลายทางชีวภาพ

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

 

13. ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report) 

8

การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdepen-dence)

1-3

14. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน ของผู้คน ถิ่นฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

 

15. การจัดการกับความซับซ้อนของโลก

2

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)/นิทรรศการ

รวม

20

 

 

รายละเอียดต่างๆได้จากดร.ดำเนิน  ยาท้วมและคุณสนธยาพรรษ์  ยาท้วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเรื่อง ศาสนศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#โลกศึกษา global education หลักสูตร world class

หมายเลขบันทึก: 405422, เขียน: 30 Oct 2010 @ 10:22 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ชื่อวิชาน่าสนใจจังเลยครับ ไม่เคยได้ยินวิชานี้มาก่อน อยากรู้ความเป็นมาด้วยครับ

GEtech
IP: xxx.180.183.219
เขียนเมื่อ 

สอนครบทุกเนื้อหาอย่างงี้แล้ว ม 5 ม.6 จะเอาไรมาสอนคับ หรือแยกความยากง่าย

channarong
IP: xxx.53.248.195
เขียนเมื่อ 

ผมก็สอนเหมือนกัน สอนชั้น ม.4-6