การเสวนา (Dialogue) นับเป็นการสื่อสารที่เข้มข้นที่คุณภาพ มีอิสระต่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ มองประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านร่วมกัน โดยไม่ด่วนตัดสินใจในความคิดของผู้อื่น การนำทักษะในการเสวนาเหล่านี้มาใช้ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ครบถ้วน

การเสวนายังทำให้องค์การสามารถนำเอาความฉลาดทั้งหมดที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ดีขึ้น ทำให้เราได้มองแบบองค์รวมไม่ใช่แยกเป็นส่วนๆ และยังพยายามกระตุ้นให้เราทำความเข้าใจว่า ทำไมและอย่างไร การรับรู้ภายในของเราจึงมีอิทธิพลต่อมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆ

ความสำเร็จของการเสวนา จะทำให้สามารถหาข้อสรุปหรือทำให้เกิดนัยโดยทั่วไปจากการสังเกตการณ์ได้ ทำให้เกิดความกระจ้างแจ้งถึงแม้บางอย่างอาจไม่ได้พูดคุยกันในระหว่างการสนทนานก็ตาม ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการซักถามและการสนับสนุน ทำให้เรามองออกถึงความแตกต่างระหว่างทฤษฏีกับการปฏิบัติ