การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Joy's Lively Life
บทคัดย่อ
 
ชื่อการศึกษา    รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้        ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา         นางศันสนีย์    ชะนะพันธ์
 

                การศึกษาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s Lively Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s Lively Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75 /75  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s Lively Life           
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553  จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  จำนวน  6  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน
                        ผลการศึกษา พบว่า
  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีประสิทธิภาพ 76.40/77.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนเรียน     อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#kens#สพป.ตรัง 1#โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ#กลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม

หมายเลขบันทึก: 404800, เขียน: 27 Oct 2010 @ 09:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

                                                                           

หนังสืออ่านเพิ่มเติมนั้นเป็นหนังสือที่ผู้เขียนสามารถเขียนได้หลายรูปแบบทั้งแบบสารคดี และบันเทิงคดี ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เขียน จุดมุ่งหมายและธรรมชาติของเนื้อหาสาระของหนังสือ ตลอดจนวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน  แนวการเขียนที่นิยมมาก คือ การเขียนเป็นความเรียงในลักษณะของการบรรยาย หรืออธิบายมากกว่าแนวอื่นๆ เนื่องจากการจุดมุ่งหมายหลักของหนังสืออ่านเพิ่มเติม คือ หนังสือที่นำเสนอความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด และหลักการต่างๆเพิ่มเติมจากหลักสูตร จึงต้องเขียนในรูปแบบดังกล่าว

ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลต่างๆในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  Joy’s Lively Life

สำหรับนักเรียน รายละเอียดได้นำเสนอในเบื้องต้นแล้ว จึงได้สรุปแนวทางเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  Joy’s Lively Lifeเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ให้มีลักษณะ ดังนี้

 

1. เนื้อหาสาระโครงสร้างของภาษา  คำศัพท์  และวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางวิชาภาษาอังกฤษ  โดยนำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและ คำอธิบายรายวิชาใน unit 1, 2 และ 3  มาสร้างเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  Joy’s Lively Life

2. เนื้อหาในแต่ละเล่ม  มีจำนวนคำประมาณ  50 – 120  คำ  เนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ในแบบฝึกและใบงาน บูรณการกับวิชาศิลปะและสังคมศึกษา ฯ

3. มีภาพประกอบเรื่องที่สวยงาม ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะสมกับวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ช่วยกันระบายสีตลอดทุกเล่ม โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาศิลปะ

4. เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มนอกจากได้รับความรู้ตามหลักสูตรแล้วยังได้สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม การมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต รวมทั้งความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินและตัวอย่างครอบครัวที่แสนอบอุ่นมีความสุข นักเรียนสามารถนำข้อคิดต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ นับเป็นตัวอย่าที่ดีสำหรับนักเรียน

5. แบบทดสอบหลังเรียนที่ช่วยให้นักเรียนฝึกความเข้าใจและจับใจความ มีส่วนประกอบ  4  ส่วน  คือ

                        ส่วนที่  1   เนื้อเรื่องพร้อมภาพประกอบ

                        ส่วนที่  2    คำอธิบายคำศัพท์ (vocabulary)

                        ส่วนที่  3    แบบทดสอบหลังเรียน มีทั้งหมด  3  ตอนประกอบด้วย  ตอนที่ 1 จำนวน

5 ข้อ 5 คะแนน ตอนที่ 2  จำนวน 5 ข้อ  5 คะแนน และตอนที่ 3 จำนวน 5 ข้อ  5 คะแนน รวม 15 คะแนน

ส่วนที่  4  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 3 ตอนโดยให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องละ  3  ชั่วโมง  นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองหรือศึกษาเป็นกลุ่มโดยศึกษาเนื้อเรื่องจากภาพประกอบและหาความหมายจากคำอธิบายคำศัพท์ (vocabulary) เมื่อจบการอ่าน นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลการอ่านและตรวจสอบด้วยแบบเฉลยท้ายเล่มได้ด้วยตนเอง

  

ครูหนิง
IP: xxx.207.170.68
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมผลงานของท่าน ทำได้ดีมากคะ ขอดูตัวอย่างตัวสักเรื่องได้ไหมคะ จะได้เป็นในทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ