บทคัดย่อ
 
ชื่อการศึกษา    รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้        ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา         นางศันสนีย์    ชะนะพันธ์
 

                การศึกษาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s Lively Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s Lively Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  75 /75  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s Lively Life           
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553  จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  จำนวน  6  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน
                        ผลการศึกษา พบว่า
  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีประสิทธิภาพ 76.40/77.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนเรียน     อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  4. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด Joy’s  Lively  Life  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก