เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชำนาญการพิเศษ

                                                        บทคัดย่อ  

 

ชื่อเรื่อง                      : การอ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

                                 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้แบบฝึก

                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       

ชื่อผู้รายงาน              : นางปัทมา    กรรณิการ์

                                  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 

 

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านและเขียนคำ

ที่มีพยัญชนะควบกล้ำ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการอ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำที่ผู้รายงานสร้างขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำสูงขึ้นถึงร้อยละ 80 

กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา )

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 

จำนวน  17 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย   4  แบบฝึก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน จำนวน  40   ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า  t –test

          ผลการศึกษาพบว่า

                1. ทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  หลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80 ถึงร้อยละ  85.17/82.08

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนใช้แบบฝึกทักษะและหลังการใช้แบบฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ความรู้ความเห็น (1)

อ่านแล้ว ขอบคุณจะลองนำไปเขียนบ้างค่ะ

ครูที่สนใจ