บันทึกนี้เป็นข้อเขียนของท่านอาจารย์ดร. จินดา  ศรีญาณลักษณ์ ท่านเป็นวิทยากรอบรมการทำผลงานชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ครูอ้อยเล็กรู้สึกปลื้มใจที่ท่านเมตตา และที่สำคัญท่านเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันที่ครูอ้อยเล็กจบมาในระดับปริญญาตรี..ครูอ้อยเล็กนำมาแลกเปลี่ยนนะคะ...ขออานิสงค์แห่งวิทยาทานนี้ส่งครูบาอาจารย์ของเราให้รุ่งเรือง ร่มเย็น ไร้โรคาภัย เป็นมิ่งขวัญของเหล่าศิษย์โดยทั่วไป....

                                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                               ครูอ้อยเล็ก...........

แบบฝึกเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( วฐ 2/1)

วิทยฐานะที่ขอเลื่อนชำนาญการพิเศษ

การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

วิทยฐานะที่ขอเลื่อน ชำนาญการพิเศษ (สายงานสอน)

---------------------

 

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

                    ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………….…อายุ………ปี

อายุราชการ ...........ปี  คุณวุฒิสูงสุด.............................  วิชาเอก.........................................................

จากสถาบันการศึกษา .........................................................................................................................

จังหวัด.................................................................................................................................................

ตำแหน่ง....................................................................อันดับ คศ.......  ตำแหน่งเลขที่...........................

สถานศึกษา ................................................................ เทศบาล ..........................................................

จังหวัด......................................................................... รับเงินเดือนอันดับ  คศ.2  ขั้น..................บาท

 

2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน

     สายงานการสอน(ให้เรียงลำดับกลุ่มวิชาที่ใช้ในการทำนวัตกรรมไว้อันดับต้น)

2.1 ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระ............................................................. ช่วงชั้นปีที่ .............

จำนวน........ชั่วโมงต่อสัปดาห์    เป็นครูประจำชั้น............................ จำนวนนักเรียน...................คน 

รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

                          2.1.1  กิจกรรม...............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

                          2.1.2  กิจกรรม...............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

2.1.3       กิจกรรม ..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

2.2  จำนวนชั่วโมง..............................ชั่วโมง/สัปดาห์

2.3  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ เช่น 

       2.3.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าช่วงชั้นที่ .........................................................................

       2.3.2 ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้..................................................

.............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2.3.3  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการโรงเรียน  เช่น

1)  โครงการวิจัยในชั้นเรียน

2)  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

3)   โครงการนิทรรศการทางวิชาการ

4)  โครงการรักษ์ภาษาสัปดาห์

                      ฯลฯ

 

2.4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ  เช่น

                            2.4.1  ได้จัดทำโครงการไปวัดวันพระในช่วงเข้าพรรษา  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง เช่น การทำบุญ  การตักบาตร  วิธีการสวดมนต์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถปฏิบัติตามได้จริง

2.4.2  ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

2.4.3 ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

                    2.5  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                          2.5.1  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….                         2.5.2 …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

                          2.5.3 …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

                          2.5.4 …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

                          2.5.5 …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

 

 

3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                    3.1  ผลงานปฏิบัติงาน  ให้รายงาน ดังนี้

                          3.1.1  ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

                          ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้

3.1.1.1        ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

                               ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                            ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน เช่น.. ………………………………………..

.............................................................................................................................................................

ดังเอกสารหรือ คำสั่งโรงเรียน......../255.... ลงวันที่......เดือน..........................พ.ศ.............................. 

3.1.1.2        การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                            ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน เช่น... ………………………..

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................ดังเอกสารหรือ คำสั่งโรงเรียน......../255.... ลงวันที่......เดือน..........................พ.ศ.................. 

 

3.1.1.3        ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา         

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                            ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน เช่น....………………………………………..

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................ดังเอกสารหรือ คำสั่งโรงเรียน......../255.... ลงวันที่......เดือน..........................พ.ศ..............................

3.1.1.4        ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                            ผลที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน  เช่น... ………………………………………………..

.............................................................................................................................................................ดังเอกสารหรือ คำสั่งโรงเรียน......../255.... ลงวันที่......เดือน..........................พ.ศ.............................. 

3.1.1.5        การบริการสังคมด้านวิชาการ          

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                            ผลที่เกิดจากการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง   ………………………………………..

ทำให้ผู้ฟังการบรรยายได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเรื่อง.....................

ไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนได้.................................................................................................

.............................................................................................................................................................ดังเอกสารหรือ คำสั่งโรงเรียน......../255.... ลงวันที่......เดือน..........................พ.ศ.............................. 

3.1.1.6        หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                            ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ......................  เช่น.. ………………………………………..

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................ดังเอกสารหรือ คำสั่งโรงเรียน......../255.... ลงวันที่......เดือน..........................พ.ศ.............................. 

 

                          3.1.2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

                                3.1.2.1  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้

                                      3.1.2.1.1  การจัดการเรียนรู้ พิจารณาจาก

                                            (1)  การจัดการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำแผนการเรียนรู้ ได้ครบองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนด และการจัดการเรียนรู้ตามแผน (เขียนอธิบายว่าทำอย่างไร)

(ข้อความที่เขียนประกอบด้วย ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ เช่น... .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

                                            (2)  การดำเนินการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  ในฐานะครูประจำชั้นได้ปฏิบัติงานธุรการชั้นเรียน (เขียนอธิบายว่าทำอย่างไร) (ข้อความที่เขียนประกอบด้วย ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร)โดย …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ เช่น... .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

(3)       การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (เขียนอธิบายว่าทำอย่างไร) (ข้อความที่เขียน

ประกอบด้วย ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร)…………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

                    ผลงานที่ได้รับ เช่น .. .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

(4)       การใช้หรือสร้างเครือข่ายทาง (เขียนอธิบายว่าทำอย่างไร) (ข้อความที่

เขียนประกอบด้วย ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร)……………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ เช่น .. .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

(5)       ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ  ข้าพเจ้าจะ

คอยสอดส่อง  ดูแล นักเรียนอยู่เสมอ  หากเจอปัญหาก็จะแก้ไข  หลากหลายวิธี  บางครั้งก็ต้องแก้ไขโดยการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้(เขียนอธิบายว่าทำอย่างไร) (ข้อความที่เขียน

ประกอบด้วย ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ เช่น... .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

                                            (6)  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน (เขียนอธิบายว่าทำอย่างไร) (ข้อความที่เขียนประกอบด้วย ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร)

                                            ……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

                    ผลงานที่ได้รับ  เช่น ...........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

(7)       รายงานผลต่อผู้เรียน  ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ

(เขียนอธิบายว่าทำอย่างไร) (ข้อความที่เขียนประกอบด้วย ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร  ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร)

....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ  เช่น  .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

3.1.2.1.2                     การพัฒนาวิชาการ  พิจารณาจาก

ข้าพเจ้าได้พัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้าน..............................................

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งโรงเรียนจัดเองและหน่วยงานอื่นจัด ในด้านการฝึกอบรม  ข้าพเจ้าได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่อไปนี้

จากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้าได้รับความรู้ความเข้าใจโดยนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการวิชาการ ดังต่อไปนี้

(1) พัฒนางานการเรียนการสอน .......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ เช่น... .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

(2) พัฒนางาน………………….. .......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ  เช่น  .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

(3) พัฒนางาน………………….. .......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ  เช่น  .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

 

 

3.1.2.1       คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ พิจารณาจาก

                                      (1)  ผลงานเกิดจากความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ

                                      …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                                      เนื่องจากข้าพเจ้ามีความวิริยะ อุตสาหะ ได้พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และกำลังสติปัญญา  ความสามารถ ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้นักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  และนักเรียนที่ข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอยู่เสมอ

                                      …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานที่ได้รับ  เช่น  .........................................................................................................

(ดังคำสั่งโรงเรียน............. ที่........../255…. ลงวันที่..........เดือน...............................พ.ศ...................)

 

                          3.1.3  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                                3.1.3.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้

                                      3.1.3.1.1  ด้านสติปัญญาของนักเรียน 

                                      นักเรียน ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                    ผลงานท