พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. มศว.สงขลา 2533.

ธวัชชัย คำทอง (2533 / บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า
1) ประชาชนในตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคอยู่ในระดับสูง
2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนตามตัวแปรอิสระ ปรากฏผลดังนี้
2.1) กาส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในด้านนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ การใช้บริการของสถานีอนามัย ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกตำบล ส่วนตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในด้านนี้ ได้แก่ อาชีพ และการได้รับข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย
2.2) การป้องกันโรค พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในด้านนี้ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ การใช้บริการของสถานีอนามัย การได้รับข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนนอกตำบล ส่วนตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในด้าน นี้ ได้แก่ เพศ ศาสนา และอาชีพ

3. ปัญหาในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในตำบลเกาะนางคำ คือ การขาดแคลนความสนใจในการดูแลสุขภาพ การให้ความสนใจในการเยียวยารักษามากกว่าการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี เข้าใจว่า การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยประชาชนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตาม  เข้าใจว่าควรสนใจสุขภาพเมื่อเกิดความเจ็บป่วย ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ขาดตัวอย่างที่พอจะเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ