ธวัชชัย และคณะ (2528) ได้ ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการตายของเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ ในเขตพัฒนาชนบทยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า การตายของเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่ม หรือ ลดภาวะเจริญพันธุ์ ดังนั้น การที่จะลดภาวะเจริญพันธุ์ให้ต่ำลง  และเป็นการลดอย่างถาวร ต้องคำนึงถึงการลดการตายของเด็ดควบคู่ไปกับการเพิ่มบริการ ในการวางแผนครอบครัวด้วย