ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทคัดย่อ


ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทคัดย่อ

       การเขียนบทคัดย่อมีข้อบกพร่องที่พบได้ 2 ประการ คือ มีเนื้อหาน้อยหรือมากเกินไป  ทำให้ขาดรายละเอียดหรือไปซ้ำกับส่วนอื่นของรายงานโดยมีสาระเกิน 1 หน้า ข้อบกพร่องดังกล่าวและแนวทางปรับปรุง มีดังนี้

       -  ข้อบกพร่องที่พบ

           เนื้อหาน้อยเกินไปมีเพียง 1 ใน 3 หน้า หรือครึ่งหน้า ทำให้ขาดรายละเอียด

       -  แนวทางปรับปรุง

          เพิ่มเติมรายละเอียดของสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นสาระเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัยหรือวิธีสร้างนวัตกรรมโดยสรุป ฯลฯ เพื่อให้มีรายละเอียดเพิ่มหรือครบถ้วน ดังตัวอย่าง

          (ผิด)   เครื่องมือเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 50 ข้อ

          (ถูก)  เครื่องมือเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 50 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าความเที่ยงจากการใช้สูตร KR-20 = 0.48 ค่าความยาก ทั้งฉบับ = 0.55 รายข้อ ระหว่าง 0.22 – 0.79  และค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับ = 0.48 รายข้อระหว่าง 0.21 – 1.00

           -  ข้อบกพร่องที่พบ

              เนื้อหามากเกิน 1 หน้า โดยมีรายละเอียดมากเกินไป  ทำให้อ่านไม่สะดวก และมีปริมาณเนื้อหาใกล้เคียงกับการสรุปผลวิจัยในบทที่ 5

           -  แนวทางปรับปรุง

              ตัดรายละเอียดของสาระสำคัญที่น้อยออก ซึ่งอาจเป็นสาระเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ออก  กลับกันกับการเพิ่มรายละเอียด กรณีเนื้อหาน้อย ดังตัวอย่าง

           ?  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน กลุ่มควบคุม 40 คน ด้วยการสุ่มสมบูรณ์โดยทำการสุ่มห้องเรียนมา 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับสลาก หลังจากนั้นนำนักเรียนทั้งสองห้องมาคละกัน แล้วสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากอีกครั้งหนึ่ง

          (ถูก)  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 40 คน ได้มาโดยการสุ่มสมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง
พิสณุ  ฟองศรี (2551).  108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ. เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด.

หมายเลขบันทึก: 402029เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2010 11:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 11:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี