ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนชื่อเรื่อง


ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนชื่อเรื่อง

      สู้ต่อไปตราบที่ใจยังสู้ .... อย่าเพิ่งท้อค่ะเพื่อนๆ  การสอบก็เป็นเพียงการวัดและประเมินผลในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา  วันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้การเขียนรายงานวิจัย  เพื่อเตรียมพร้อมในการทำวิจัยที่ดีและมีคุณค่ากันดีกว่าค่ะ  

        การเขียนชื่อเรื่องวิจัยเท่าที่พบมีข้อบกพร่องหลายประการ  โดยเฉพาะผู้เขียนที่ยังขาดความชำนาญไม่เข้าใจเรื่องตัวแปร  กังวลว่าชื่อเรื่องจะสื่อความหมายไม่พอ  ก็จะมีข้อบกพร่องได้ง่าย  ส่วนการเขียนวิทยานิพนธ์จะพบข้อบกพร่องได้น้อยกว่า  เพราะนิสิตนักศึกษาทุกคนเรียนวิชาเกี่ยวกับการวิจัยอย่างน้อย  1  รายวิชา  รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้วยสำหรับข้อบกพร่องของการเขียนชื่อเรื่อง  ในที่นี้จะเน้นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง  เช่น  การวิจัยและพัฒนา  หรือการวิจัยชั้นเรียน  ซึ่งมีข้อบกพร่อง  7  ประการ  พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุง ดังนี้

       - ข้อบกพร่องที่พบ

          มีตัวแปรไม่ครบ  ถ้าเป็นการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะขาดตัวแปรต้น  คือ  นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการพัฒนา  เช่น  แบบฝึก  รูปแบบ  คู่มือ  ชุดฝึก  เกม  ฯลฯ  ทำให้ผู้อ่านไม่ทราบชื่อตัวแปรต้น  และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่มของรายงาน

        - แนวทางปรับปรุง

          เพิ่มคำที่แสดงให้เห็นนวัตกรรมหลังคำว่า  “พัฒนา”  หรือขึ้นด้วยคำว่า  “การสร้าง”  และ “การใช้” เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเล่ม  ดังตัวอย่าง

                ตัวอย่าง

                (ผิด) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                (ถูก) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

                (ผิด) การพัฒนาการทำวิจัยชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดใหม่

                (ถูก) การพัฒนาชุดฝึกการทำวิจัยชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดใหม่

 

           -  ข้อบกพร่องที่พบ

             ใช้ตัวแปรตามซ้ำทำให้ชื่อเรื่องยาวโดยไม่จำเป็น

           -  แนวทางการปรับปรุง

              ตัดคำซ้ำและส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับคำซ้ำออกโดยไม่ให้เสียความหมาย เพื่อให้ชื่อเรื่องกระชับขึ้น  ดังตัวอย่าง

                ?  การใช้ชุดการสอนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าของนักศึกษา  ปวช.1

               (ถูก) การใช้ชุดการสอนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าของนักศึกษา ปวช.1

                ?  การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการทำวิจัยชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดใหม่

                (ถูก) การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องวิจัยชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดใหม่

                -  ข้อบกพร่องที่พบ

                ใช้คำซ้ำ  เช่น  คำว่า  “พัฒนา” “ของ” ฯลฯ ทำให้ไม่สละสลวย

                -  แนวทางปรับปรุง

                ปรับคำซ้ำดังกล่าวโดยใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแทน  เพื่อให้สละสลวยขึ้น  ดังตัวอย่าง

                ?  การพัฒนานิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                (ถูก) การพัฒนานิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                (ถูก) การใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาแรงจูงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                ?  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง “วิถีชีวิตของชาวเขา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                (ถูก) การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง “วิถีชีวิตของชาวเขา” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                -  ข้อบกพร่องที่พบ

                ใช้ตัวแปรตามขึ้นก่อนตัวแปรต้น  ซึ่งต้องใช้คำเพิ่ม  เช่น  คำว่า  “โดยใช้” “ด้วยการใช้” หรือ “ด้วยวิธี” ฯลฯ ทำให้สิ้นเปลืองคำโดยไม่จำเป็น

                -  แนวทางปรับปรุง

                ใช้ตัวแปรต้นขึ้นก่อนซึ่งจะตัดคำดังกล่าวออกได้  เพื่อให้ชื่อเรื่องกระชับขึ้น  ดังตัวอย่าง

                ?  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

                (ถูก) การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                ? การแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

                (ถูก) การใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                 -  ข้อบกพร่องที่พบ

                ใช้คำที่ตัดออกได้โดยไม่เสียความหมาย เช่น คำว่า “ผลของ” “การศึกษาผล” ฯลฯ ทำให้สิ้นเปลืองคำโดยไม่เพิ่มความหมาย เพราะการวิจัยเชิงทดลองเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องศึกษาผลจากการทดลองแน่นอน

                -  แนวทางปรับปรุง

                ถ้าตัดคำดังกล่าวออกไปได้โดยไม่เสียความหมายก็ควรตัดออก เพื่อให้ชื่อเรื่องกระชับขึ้น  ดังตัวอย่าง

                ?  ผลของการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองของนักเรียนอนุบาล 1

                (ถูก) การใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองของนักเรียนอนุบาล 1

                ?  การศึกษาผลการใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อแก้ปัญหาความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                (ถูก) การใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อแก้ปัญหาความก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 -  ข้อบกพร่องที่พบ

                เขียนโดยมีข้อบกพร่องข้างต้นบางประการร่วมกัน เช่น ใช้ตัวแปรตามขึ้นก่อน โดยมีตัวแปรตามซ้ำอีก ทำให้ชื่อเรื่องยาวโดยไม่จำเป็น

                - แนวทางปรับปรุง

                ใช้ตัวแปรต้นขึ้นก่อน และตัดตัวแปรตามที่ซ้ำ และส่วนที่เกี่ยวข้องออกโดยไม่ทำให้เสียความหมาย เพื่อให้ชื่อเรื่องกระชับขึ้น ดังตัวอย่าง

                ?  การพัฒนาการทำวิจัยชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดใหม่โดยใช้ชุดฝึกอบรมการทำวิจัยชั้นเรียน

                (ถูก) การพัฒนาชุดฝึกอบรมการทำวิจัยชั้นเรียนของครูโรงเรียนวัดใหม่

                ?  การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรักไทยโดยใช้คู่มือการทำงานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

                (ถูก) การพัฒนาคู่มือการทำงานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยรักไทย

                 -  ข้อบกพร่องที่พบ

                ใช้คำขึ้นต้นเป็นกริยา เช่น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ศึกษา ฯลฯ

                - แนวทางการปรับปรุง

                ใส่คำว่า  “การ” นำหน้า  ดังตัวอย่าง

                (ผิด) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนแบบปกติ

                (ถูก) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนแบบปกติ

                (ผิด) วิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การด้านเศรษฐกิจในเขตเมือง

                (ถูก) การวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การด้านเศรษฐกิจในเขตเมือง

 

เอกสารอ้างอิง
พิสณุ  ฟองศรี (2551).  108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. กรุงเทพฯ. เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด.

 

หมายเลขบันทึก: 402023เขียนเมื่อ 11 ตุลาคม 2010 11:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2012 14:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี