เหตุที่ต้องใช้ dT แทน TT เพราะ Immune titer ของเชื้อคอตีบในประชาชน ลดลง จนอาจเกิดปัญหาระบาดของโรคคอตีบได้ การให้ d ซึ่งมีปริมาณเล็กน้อย(ไม่ใช้ D)  เป็นการกระตุ้น Immune ที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้น โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด                การฉีด dT (หรือ TT) ในหญิงตั้งครรภ์ และ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ให้ซักประวัติว่าเคยได้รับวัคซีนมาหรือไม่ หากเคยและนานเกิน 5 ปี ควร booster เพียง 1 เข็ม หากไม่เกิน ไม่จำเป็นต้องให้ (ปัจจุบันพบว่าให้ dT หรือ TT มากเกิน จนเกิดอาการปฏิกริยาตอบสนองอย่างรุนแรงของร่างกาย (Arthus Reaction) 

[Ref. 0002 490721 รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ]