การประสานงานระหว่างหน่วยงาน

จากการจัดดำเนินการประกันคุณภาพในปีแรก  ได้พบปัญหาในการทำงานที่คาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  จำนวน  5 งาน  คืองานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานประสานการวางแผน งานอาคารสถานที่ และหน่วยสวัสดิการ  ซึ่งส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดความขัดแย้ง และกระทบกันบ่อยครั้ง   ถึงขั้นมีการทะเลาะกันระหว่างบุคลากรต่างหน่วยงาน  ฝ่ายประกันคุณภาพ  จึงได้ติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการกองธุรการ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข โดยการกำหนดให้เชิญหัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบงานบางส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   ในการประชุมครั้งที่ 1  ไม่ได้ข้อสรุป แต่ได้ปัญหามากขึ้น  จนต้องยุติการประชุม เพื่อนัดประชุมใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นฝ่ายประกันคุณภาพจึงไปใช้วิธีการเดินไปหาหัวหน้างานแต่ละงานทั้ง 5 งานเพื่อติดตามขอทราบ ขั้นตอนและวิธีการทำงานของแต่ละงานในประเด็นที่เป็นปัญหา  จากการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมของทุกงานมานำเสนอเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันทีละประเด็น   จนที่ประชุมสามารถหาข้อสรุป  นำเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติใหม่ที่ให้แต่ละงานดำเนินการต่อไปได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอยากรู้ความเห็น (0)