ความประทับใจจากการทำงาน
นางนิรมล  หลีโสะ  นักวิชาการศึกษา 6 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี

            บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหน้าที่หลักๆ คือ การติดต่อประสานงานระหว่าง คณะหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการติดต่อประสานงาน และให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากการทำงานมักจะประสบปัญหาเรื่อง นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน ไม่ทราบว่าเรื่องใดจะต้องติดต่อกับใคร และหน่วยงานใดรับผิดชอบ ทั้งๆ ที่มีคู่มือสำหรับแจกให้นักศึกษาทุกคนในวันปฐมนิเทศ แต่คู่มือดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกฏระเบียบ แบบฟอร์ม ที่เป็นวิชาการทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจยาก การอธิบายเป็นนามธรรม จากการพูดคุยกับนักศึกษา นักศึกษาต้องการการอธิบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือแนะนำนักศึกษาที่ทำความเข้าใจง่าย บอกขั้นตอนอย่างละเอียด เป็นวงจรชีวิตของนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาคู่มือฉบับนี้ได้แจกให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2549 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง