บันทึกแรก

ระบบการจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค ทุกปีการศึกษา
 คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกคณะภายในวิทยาเขตหาดใหญ่จะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา Foundation English เป็นจำนวนมาก ประมาณ 2,000 กว่าคน  ทำให้ที่นั่งสอบของคณะไม่พอกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  จึงจำเป็นต้องมีการขอใช้ห้องจากคณะต่าง ๆ เพิ่มซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา ในขณะเดียวกันคณะต่าง ๆ ที่มีห้องสอบไม่เพียงพอก็จะขอใช้ห้องที่คณะศิลปศาสตร์เช่นกัน
ซึ่งงานบริการการศึกษาเวลาจัดห้องสอบพยายามที่ใช้เก้าอี้ทุกที่นั่งให้เต็ม โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์ออกข้อสอบ 2 Form คือ Form A  และ Form  B   หรือนำข้อสอบแต่ละวิชาที่มีฟอร์มเดียวและสอบในวันเวลาเดียวกัน มาจัดที่นั่งสลับแถว A , B   ทำให้สามารถลดการใช้ห้อง ลดภาระการคุมสอบ  ในขณะเดียวกันเราก็จะ
เหลือห้องว่างเพื่อเอื้อให้กับคณะต่าง ๆ ที่จะมาขอใช้ห้องซึ่งเป็นการเอื้อซึ่งกันและกัน  การทำงานก็จะสามารถ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประเด็นที่ประทับใจ
 1.  ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ด้วยดีในการออกข้อสอบ 2 Form ทำให้สามารถจัดที่นั่งสอบได้ลงตัว และสามารถลดภาระการคุมสอบของกรรมการคุมสอบได้
 2.  จัดห้องสอบโดยคำนึงถึงคณะอื่น เหมือนกับคณะเราที่ต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะอื่น ๆ เช่นกัน
 3.  ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะต่าง ๆ ด้วยดีตลอดทุกปีการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักที่จะเรียนรู้ความเห็น (0)