เกณฑ์ประเมินครูในการปฏิบัติการสอน

ชาญยุทธ
เกณฑ์ปฏิบัติการสอน

เกณฑ์ การประเมินครูในการปฏิบัติการสอน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ หัวหน้างานวิชาการ (55 คะแนน)

ชื่อผู้รับการประเมิน ……………………………………………………….กลุ่มสาระ……………………………

ที่

รายการประเมิน

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง และการให้คะแนน

คะแนน

(55)

1

พัฒนาตนเอง เผยแพร่ผลงาน ได้รับรางวัลได้เลื่อน    วิทยฐานะ( อบรม B.T.C , A.T.C , เรียนปริญญาโท, เรียนปริญญาเอก, เรียน ป,บัณฑิต ฯลฯ ที่ทำให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น, หรือสมัครการทำผลงานทางวิชาการ

5 คะแนน

5 คะแนน: ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ

4 คะแนน : ระดับกลุ่มโรงเรียน

3 คะแนน : ระดับโรงเรียน

2 คะแนน : ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้

(แนบหลักฐาน เกียรติบัตร คำสั่ง โล่  รางวัล  ถ้วยรางวัล หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือขอบคุณการเป็นวิทยากร หรือภาพถ่าย)

 

 

 

 

 

 

2

แผนการจัดการเรียนรู้และการบันทึกผลหลังสอน

5 คะแนน

5 คะแนน : มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นของตนเองและมีการบันทึกผลการสอนเป็นปัจจุบัน และส่งครบทุกวัน (ต้นเดือนตามกำหนด)

4 คะแนน : มีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นของตนเองและมีการบันทึกผลการสอนส่งหลังจากกำหนดส่ง ไม่เกิน   3  วัน

3  คะแนน : มีแผนการจัดการเรียนรู้(ไม่เป็นปัจจุบัน)มีการบันทึกผลการสอนบ้าง บางแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งไม่ ทันเวลา

2 คะแนน : มีแผนการจัดการเรียนรู้ (ไม่เป็นปัจจุบัน)    หรือใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์ มีการบันทึกผลการสอน

 น้อยกว่า  ร้อยละ 10 ของ แผนทั้งหมด

1 คะแนน : ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์มีการบันทึกผลหลังสอนน้อยกว่าร้อยละ  5  ของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด

 

3

การทำวิจัยทางการสอน

5 คะแนน

ภาคเรียนที่ 1

5 คะแนน : มีโครงร่างการวิจัย และมีการวิจัยเป็นของตนเองจำนวน  3    บท แรกของการวิจัย ที่เกี่ยวกับการสอนของตนเอง และส่งตามกำหนด

4 คะแนน : มีโครงร่างการวิจัยและมีการวิจัยเป็นของตนเองจำนวน  2  บทแรกของการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนของตนเอง และส่งตามกำหนด

3  คะแนน :มีโครงร่างการวิจัยและมีการวิจัยเป็นของตนเอง  บทแรกของการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนของตนเอง และส่งตามกำหนด

2 คะแนน : มีโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนของตนเอง

 และส่งตามกำหนด

0 คะแนน : ไม่มีการวิจัย

ภาคเรียนที่  2

5 คะแนน : มีโครงร่างการวิจัย และมีการวิจัยเป็นของตนเองทั้ง   5   บทของการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนของตนเอง และส่งตามกำหนด

4 คะแนน : มีโครงร่างการวิจัยและมีการวิจัยเป็นของตนเองจำนวน  4  บทแรก ของการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนในวิชาเอกของตนเอง และส่งตามกำหนด

3  คะแนน :มีโครงร่างการวิจัยและมีการวิจัยเป็นของตนเอง  บทแรกของการวิจัยที่เกี่ยวกับ  การสอนและส่งตามกำหนด

2 คะแนน : มีโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนในวิชาเอกของตนเอง  และส่งตามกำหนด

0 คะแนน : ไม่มีการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

4

สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงออกตามความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

 

5 คะแนน

5 คะแนน : ส่งนักเรียนแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย นอกสถานศึกษาจนได้รางวัลระดับประเทศ  กระทรวง หรือเขตพื้นที่การศึกษา

4 คะแนน : ส่งนักเรียนแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย นอกสถานศึกษาระดับหรือได้รับรางวัลจากสถาบันอื่น

3 คะแนน : ส่งนักเรียนที่ได้รับมอบหมายแข่งขันภายนอกสถานศึกษาแต่ไม่ได้รางวัล

2 คะแนน : จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ ตนเองให้นักเรียนในโรงเรียนแต่ละระดับ

0 คะแนน : ไม่ส่งและไม่จัดการแข่งขันในโรงเรียน

 

5

ดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับดำเนินงานตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย(ตามนโยบายของโรงเรียน)

5 คะแนน

5 คะแนน :  5 เรื่อง ร้อยละ 81 – 100

4 คะแนน :  4 เรื่อง ร้อยละ 61 – 80

3 คะแนน:   3 เรื่อง ร้อยละ 40 – 60

2 คะแนน    2 เรื่อง ร้อยละ 21 – 40

1 คะแนน    1 เรื่อง ร้อยละ 20

 

 

 

 

 

6

ร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั้ง 

5 คะแนน

5 คะแนน : ทั้งภาคเรียนขาดประชุม 2 ครั้ง

4 คะแนน :ทั้งภาคเรียนขาดประชุม 3 ครั้ง

3 คะแนน : ขาดประชุม  4 ครั้ง

2 คะแนน : ขาดประชุม  5 ครั้ง

1 คะแนน : ขาดประชุม 6 ครั้งขึ้นไป

 

 

 

 

 

7

คาบการสอนจำนวน 20 คาบขึ้นไป

5 คะแนน

5 คะแนน : มีคาบสอนตั้งแต่  19คาบขึ้นไป

4 คะแนน:  มีคาบสอนจำนวน  16 – 18 คาบ  / คาบสอนต่ำกว่า      

                   15 คาบ แต่มีงานอื่น

3 คะแนน:  มีคาบสอนจำนวน 13-15 คาบ มีคาบสอนต่ำกว่า 14 คาบ แต่มีงานอื่น

2 คะแนน : มีคาบสอนจำนวน 12 คาบและไม่มีงานอื่น

1 คะแนน : มีคาบสอนต่ำกว่า 12 คาบ และไม่มีงานอื่น

 

8

คาบการสอนแทน

5 คะแนน

5 คะแนน : ร้อยละ  100

4 คะแนน :  ร้อยละ  71- 80

3 คะแนน: ร้อยละ 61 – 70

2 คะแนน :ร้อยละ 60

1 คะแนน  ร้อยละ 50

 

9

ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมายอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

5 คะแนน

5 คะแนน :  งานสำเร็จในระดับดี

4 คะแนน :  งานสำเร็จในระดับพอใช้

3 คะแนน : งานสำเร็จแต่ต้องปรับปรุง

0 คะแนน : ไม่ได้ปฏิบัติงาน

 

10

สอนในห้องเรียนมัลติมีเดียและใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย

ตกแต่งห้องเรียนที่รับผิดชอบได้สวยงามมีสาระการเรียนรู้

5 คะแนน

5 คะแนน :  สอนในห้องเรียนมัลติมีเดียใช้สื่อมัลติมีเดีย มีบันทึกการสอน ครบถ้วนได้ในระดับดี  ร้อยละ 90ตกแต่งบริเวณห้องเรียนมีมุมความรู้ทั้ง 4 มุม

4 คะแนน :  ใช้สื่อการเรียนมัลติมีเดียมีบันทึกการสอนร้อยละ 80  ตกแต่ง บริเวณห้องเรียน มีมุมความรู้ 3 มุม

3 คะแนน :  ใช้สื่อการเรียนมัลติมีเดีย มีบันทึกการสอน ร้อยละ 70 มี บันทึกการสอน ร้อยละ 60 มีมุมความรู้ 2 มุม

2 คะแนน : ใช้สื่อการเรียนมัลติมีเดีย มีบันทึกการสอน ร้อยละ 50 มีมุม ความรู้  1 มุม

1 คะแนน : สอนนอกห้องเรียนที่ไม่ได้จัดตารางสอน

0 คะแนน : ไม่ได้ปฏิบัติงานการสอน

 

11

สื่อการเรียนการสอน

5 คะแนน

ภาคเรียนที่ 1

5 คะแนน : มีรายงานการใช้สื่อ   3 บทแรก

4 คะแนน : มีรายงานการใช้สื่อ 1 -2 บท

3 คะแนน : มีรายงานการใช้สื่อ  1 บท

0 คะแนน ;ไม่ มีรายงานการใช้สื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม คะแนนที่ได้

 

 

 

เกณฑ์การประเมินครู  กลุ่มบริหารวิชาการ  โดยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (45 คะแนน)

คำชี้แจง   การประเมินครั้งนี้ ใช้ประเมินกลุ่มสาระและรายบุคคล  โดยพิจารณาคะแนนจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 55  คะแนน   และจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  45 คะแนน 

( คะแนนรวม 100  คะแนนคูณด้วย  2  จะได้คะแนนเต็ม 200  คะแนน)

ชื่อผู้รับการประเมิน ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,กลุ่มสาระ……………………………

ที่

รายการประเมิน จากผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าคะแนน

คะแนน

(45)

1

ส่งเอกสารวิชาการครบตรงเวลาตามที่กำหนดส่งทุกครั้ง

5

 

 

 

ส่งเอกสารวิชาการครบช้ากว่าเวลากำหนดไม่เกิน  3 ครั้ง

4

 

 

ส่งเอกสารวิชาการช้ากว่ากำหนด ไม่เกิน  5 ครั้ง

3

 

 

ส่งเอกสารทางวิชาการไม่ทันเวลาทุกครั้ง

0

 

 

 

 

 

 

2

จัดสอนแทนทุกครั้งที่มีบุคลากรขาดสอน มีสมุดสอนแทนเป็นหลักฐาน  ครูในกลุ่มสาระฯ เข้าสอนแทนทุกครั้ง

5

 

 

 

จัดสอนแทนไม่ครบทุกครั้ง ขาดไม่เกิน 3 ครั้ง มีสมุดจัดสอนแทนเป็นหลักฐาน

4

 

 

จัดสอนแทนไม่ครบ  ขาดการจัดสอนแทนไม่เกิน 5 ครั้ง มีสมุดจัดสอนแทน

3

 

 

ไม่เคยจัดสอนแทน และไม่มีสมุดจัดสอนแทนเป็นหลักฐาน

0

 

 

 

 

 

 

3

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาครบ ร้อยละ 90 ในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

5

 

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพียง ร้อยละ 70 ในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

4

 

 

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาน้อยกว่า  ร้อยละ 50 ในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

0

 

 

 

 

 

 

4

ส่งสรุปรายงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานที่ปฏิบัติกิจกรรมครบทุกโครงการ

5

 

 

 

ไม่ส่งสรุปรายงานโครงการ ,ปฏิทินปฏิบัติงานการอบรมของบุคลากร

0

 

 

 

 

 

 

5

ปฏิบัติตามนโยบายครบถ้วน

5

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติตามนโยบาย แต่ไม่ครบทุกเรื่อง

4

 

 

ไม่ปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร

0

 

 

 

 

 

 

6

มีผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีชื่อเสียงระดับประเทศหรือกระทรวงหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5

 

 

 

มีผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือสหวิทยาเขต

4

 

 

ไม่มีผลงานที่มีชื่อเสียง

0

 

 

 

 

 

 

7

จัดหรือเข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำทุกสัปดาห์และมีรายงานการประชุมเสนอรายงานการประชุมกลุ่มสาระให้กลุ่มบริหารรับทราบเป็นประจำตามกำหนดส่ง

5

 

 

 

จัดหรือเข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้บางสัปดาห์ มีรายงานการประชุมบางครั้ง

4

 

 

ไม่มีการประชุม ไม่เคยส่งบันทึกการประชุม / รายงานการประชุม

0

 

 

 

 

 

 

8

การให้ความร่วมมือในงานที่กลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายให้คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการด้วยความสามัคคีทุกคนร่วมดำเนินการ จนสำเร็จด้วยดี

5

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มีความร่วมมือในการดำเนินงาน ( งานไม่สำเร็จ)

0

 

 

 

 

 

 

9

การร่วมมือในการสอนชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ครบทุกครั้ง  แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ครบทุกครั้ง

5

 

 

 

การร่วมมือในการสอนชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี  ร้อยละ 60

4

 

 

การร่วมมือในการสอนชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี   ไม่ถึงร้อยละ 50

0

 

 

 

รวมคะแนน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I am traveling man

คำสำคัญ (Tags)#วิชาการ

หมายเลขบันทึก: 398696, เขียน: 27 Sep 2010 @ 05:44 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 11:06 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)