ห้องสมุดประชาชนอำเภอขนอม  ขอเชิญนักศึกษากศน.ที่สนใจร่วมกิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  แจ้งชื่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ห้องสมุดฯ  ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์  10.00 - 15.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์  09.00 - 12.00 น.

อบรม : แนะนำการสืบค้นสารสนเทศวันละ  2  รอบ  10.00 - 12.00  และ13.00 - 15.00  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบละไม่เกิน  20  คนระหว่างวันที่  1 - 10  สิงหาคม  49  (ทุกวัน)

หลักสูตร : การสืบค้นสารสนเทศจากโปรแกรม PLS