ห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอนบพิตำ ได้จัดกิจกรรมเปลส่งเสริมการเรียนรู้บริเวณห้องสมุด และในพื้นที่กิ่งอำเภอนบพิตำ 

     เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ไม่จำเป็นต้องศึกษาเฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น  สามารถสร้างบรรยากาศในการอ่านหนังสือได้มากขึ้น