กศน.คอนบูมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร นำทีมโดยผู้อำนวยการวิมล  วัฒนา โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ลงพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ