กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง และปัจจุบันเป็นนโยบายหลักของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน คือโครงการทวีปัญญาหาประสบการณ์ โดยให้นักศึกษาอ่านหนังสือประเภทต่างๆ แล้วบันทึกในสมุดบันทึกการอ่าน ซึ่งศบอ.สิชลได้สั่งพิมพ์เป็นเล่ม