ห้องสมุด' พิปูน

nongchu
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ห้องสมุดมีชีวิตชีวา

                พลังของโลกยุคโลกาภิวัตน์  ทั้งทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมที่เกิดขึ้น  ประกอบกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง  ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันในพื้นที่ต่างๆ จากทุกมุมโลก  เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในสังคม  ชุมชน ของมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความเป็นจริงของโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  การรับรู้  การเรียนรู้ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิปูนจะต้องเรียนรู้สภาพที่เกิดขึ้นให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดชีวิต  เพื่อการปรับตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และชุมชน  รู้จักนำสิ่งที่ได้เรียนรู้  รับรู้  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวัน  และสามารถอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิปูนความเห็น (0)