ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอถ้ำพรรณรา ดำเนินการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านนำร่อง 8 หมู่บ้าน ถึงเวทีประชาคมที่ 3 และเริ่มดำเนินการจัดเวทีประชาคมเวทีต่อไป จนสามารถดำเนินการจัดทำแผนชุมชนจนสำเร็จ