การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ประเด็นหนึ่งที่ครูผู้สอนพยามให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อตอบข้อสงสัยว่า สิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมีวิวัฒนาการกลุ่มสิ่งมีชีวิตใด

      สำหรับกลุ่มพืช เป็นที่ยอมรับกันว่ามีวิวัฒนาการมาจาก สาหร่ายสีเขียว(green algae) เนื่องจากมีลักษณะหลายอย่างคล้ายกัน เช่น

     1. มี cell wall เหมือนกัน

     2. มีคลอโรฟิลล์ เอ   มีคลอโรฟิลล์ บี และ เบตา-แคโรทีน เป็นรงควัตถุในการสังเคราะห์แสง

     3. เก็บสะสมสารพวกคาร์โบไฮเดรตในรูป แป้ง(starch) 

 นี่แหละครับที่เป็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มพืชและสาหร่ายสีเขียว

แล้วกลุ่มพืชเหล่านี้จะวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด อยากรู้จริงๆ