ขอแนะนำหนังสือ "การประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทาย"  เขียนโดย รศ. ดร. อรทัย  อาจอ่ำ   หนังสือเกี่ยวกับ Empowerment  Evalution   เป็นหนังสือที่จำเป็นสำหรับวงการพัฒนา   สำหรับหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสร้างสรรค์   ไม่ใช่ทำงานแบบงานประจำ   การประเมินผลเพื่อการสร้างสรรค์คือ  Empowerment  Evalution

                                 

                                           ปกหนังสือ 

         หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  โทร. 0-2441-9666,  0-2441-1201

วิจารณ์  พานิช
 18 ก.ค.49