การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย

          มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 2553 มีวาระที่น่าสนใจสมควรนำมาเผยแพร่ต่อชาว Blog คือ ข้อมูลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ในวาระที่ 1.2.2 ที่แนบเอกสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 25 แห่ง โดยแจ้งข้อมูลเฉพาะ 4 สาขา และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้ คณะในสาขาชีวการแพทย์ อันดับที่ 17 คณะในสาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์ อันดับที่ 24 คณะในสาขาเกษตร อันดับที่ 8 และคณะในสาขาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ อันดับที่ 25

          ผมสนใจเรื่องการประเมินศักยภาพมากจึงเข้าไปสืบค้นใน website ที่เอกสารระบุ มีความสงสัยหลายประเด็น จึงทำบันทึกถึงมหาวิทยาลัยเพื่อความกระจ่างในวันประชุม ดังนี้

"ตามที่ กองประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอผลการประเมินเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 9 กันยายน 2553 โดยแนบเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหมายเลข 5) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนเรศวร จาก 25 มหาวิทยาลัย  ดังนี้

1.  คณะในสาขาชีวการแพทย์ (คณะทันตแพทย์)           ลำดับที่ 17

2.  คณะในสาขามานุษยวิทยา (คณะมนุษยศาสตร์)         ลำดับที่ 24

3.  คณะในสาขาเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์)                ลำดับที่ 8

4.  คณะในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์) ลำดับที่ 25

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มา ( http://campus.sanook.com/teen_zone/spice_01867.php ) พบว่า

1.  ไม่มีหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับ

2.  มีการจัดอันดับในสาขาวิชาเดียวกันซ้ำซ้อนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  อันดับที่ 5 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล  ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 2  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ลำดับที่ 4   คณะวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 10  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

3.  มีคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่อยู่ใน 25 อันดับ ของแต่ละสาขา  อาทิ

          3.1  สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

          3.2  สาขาเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์

          3.3  สาขาชีวการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์

          3.4  สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          3.5  สาขาสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์

          3.6  คณะที่ไม่ได้นำมาจัดอันดับ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

4.  การที่ Website ระบุ  ภายใต้ “โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย” ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยไทยทั้งระบบ

อนึ่ง  คณะศึกษาศาสตร์มีข้อสังเกตว่าเหตุใดข้อมูลที่กองประกันคุณภาพการศึกษานำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และใช้หลักเกณฑ์ใดในการนำเสนอข้อมูลนี้ หากการจัดลำดับครั้งนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงว่ามีคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ลำดับต่ำกว่า ลำดับที่ 25 ถึง 15 คณะ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอธิบายการนำเสนอข้อมูลข้างต้นในวาระการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อที่ประชุมฯ ต่อไป"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (0)