"ผู้สันทัดกรณีส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหมดว่า การห้ามหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นเรื่องที่ฝืนหรือขัดต่อธรรมชาติของการเลือกต้ง เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องมีการแข่งขัน ต้องมีการแสวงหาการสนับสนุน ต้องโน้มน้าวจูงใจ ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องอธิบายความ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจหรือเลือกตนเอง ดังนั้นการห้ามหาเสียงจึงฝืนธรรมชาติและมีผลตามมาคือปฏิบัติได้ยาก หรือบางท่านเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลย.." ที่มา: วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มี.ค.49