GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สื่อการเรียนการสอน

ความรู้จากสื่อมีประโยชน์อย่างมหาสาร

สื่อการเรียนการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน

             สื่อจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนที่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอาจทำให้ไม่สมบูรณ์  และสื่ออาจกล่าได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนี้  เพราะสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การรับรู้ของผู้เรียน

ประเภทของสื่อการสอน

1.  วัสดุ   ได้แก่  สื่อที่ผลิตโดยวัสดุต่างๆ  เช่น  รูปภาพ  ฯลฯ

2.  อุปกรณ์  ได้แก่  ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง

3.  วิธีการ  สิ่งที่ใช้เทคนิคเฉพาะ  เช่น  กิจกรรมต่าง                                       

หลักการสอน

·       การคิดหรือกระบวนการที่เป็นระบบ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

·       แหล่งความรู้ที่มีผุ้สอนเป็นสำคัญ

·       แล่งความรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญ

·       แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

·       แหล่งความรู้ที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

1. การสร้างสรรค์ในการผลิตหรือพัฒนาสื่อ

-          การสร้างสื่อขึ้นและทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือดีกว่าเดิม

2. การสร้างสรรค์ระบบหรือการพัฒนาเทคนิควิธี

-     การใช้สื่อที่ผลิตแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สุภาพ
หมายเลขบันทึก: 39558
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)