สื่อการสอน  

           สื่อในการสอนมีองค์ประกอบหลายอย่างมารวมกัน  ทำให้สื่อนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์  มีองค์ประกอบดังนี้    

         ครู  คือ  เป็นผู้อธิบายเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน           

         นื้อหา  คือ  เนื้อเรื่องในการเรียนการสอน  

           สื่อ  คือ  ตัวเชื่อมระหว่างผู้เรียนกับความรู้ที่ครูถ่ายทอด           

            ผู้เรียน  คือ  ผู้รับสื่อจากครูผู้สอน                          

ประโยชน์

-         ช่วยพัฒนาความคงที่ของเนื้อหา

-         เพื่อเป็นแหล่งความรู้  เป็นเครื่องกำหนดบทบาท

-         เป็นสื่อการเรียนการสอน

-         เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน

-   เป็นตัวเชื่อมระหว่างครูกับนักเรียน  ที่จะทำให้ความเข้าใจเนื้อหาตรงกัน  และถ่ายทอดเข้าสู่ตัวนักเรียน

1.           วัสดุเป็นวัสดุที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน 2.           อุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน

3.           วิธีการเป็นตัวที่ทำให้เข้าถึงการเรียนที่เต็มรูปแบบสมบูรณ์และมีประสบการณ์

แหล่งความรู้เกิดจาก

-         จากครูผู้สอนโดยตรง

-         จากผู้เรียน

-         การใช้สื่อเป็นศูนย์กลาง

  -          การนำสิ่งแวดล้อมมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน