สื่อการเรียนการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน

          สื่อจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนที่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอาจทำให้ไม่สมบูรณ์  และสื่ออาจกล่าได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนี้  เพราะสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำความรู้และประสบการณ์เข้าสู่การรับรู้ของผู้เรียน          

        ประโยชน์ของสื่อการสอน

1. ช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

  2.  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

  3.  สามารถเป็นสื่อในการเรียนซ่อมเสริม

ประเภทของสื่อการสอน

            สื่อการสอนเป็นตัวเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวผู้เรียน  อาจสรุปสื่อการสอนเป็นความหมายครอบคลุมถึง  วัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการ            

แหล่งความรู้ที่เกิดจากครูผู้สอ

-          ยึดเอาความรู้  จากครูผู้ถ่ายทอดโยตรง

แหล่งความรู้จากผู้เรียน

-          โดยให้ผู้เรียนหาความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง

แหล่งความรู้จากสื่อเป็นกลาง

-          การใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสอน

แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม            

 -  การนำสภาพแวดล้อมมาเป็นสื่อและตัวกลางในการเรียนรู้  

  หลักการสอน

·       การคิดหรือกระบวนการที่เป็นระบบ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

·       แหล่งความรู้ที่มีผุ้สอนเป็นสำคัญ

·       แหล่งความรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญ

·       แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

·       แหล่งความรู้ที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ