สื่อการสอน

            ความสำคัญของสื่อการสอน  

           สื่อการสอนเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน  เพื่อจะได้ทำให้ผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหาความรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะสื่อเป็นตัวกลางสำคัญที่สุด

            องค์ประกอบของกระบวนการเรียนการ  

1.            ครู

2.           เนื้อหา

3.           สื่อการสอน

-         ภาพ

-         เสียง

-         สัมผัส

-         กลิ่น

-         รส

4.           ผู้เรียน ประเภทของสื่อการสอน

            -  วัสดุ   คือ  สิ่งที่ผลิตขึ้นโดยวัสดุต่างๆ  เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน

            -  อุปกรณ์  คือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป  รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

            -  วิธีการ  เป็นสิ่งที่ใช้เทคนิคในการสอน  เช่น  กิจกรรมต่างๆ

  การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

1.           การสร้างสรรค์ในการผลิตหรือพัฒนาสื่อ

-         การสร้างสื่อขึ้นและทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือดีกว่าเดิม

2.           การสร้างสรรค์ระบบหรือการพัฒนาเทคนิควิธี

-         การใช้สื่อที่ผลิตแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์