การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 รายงานสดจากการประเมินตรวจสอบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง มีศาสตราจารย์ ทญ.ดร วิสาขะ ลิ่มวงศ์ เป็นคณบดี ปีนี้เป็นครั้งที่ ๖

 การรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้นโดยทีมงานรองคณบดีเห็นได้ว่ามีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว และ มีจุดเด่นในด้านการบริการวิชาการ เช่น การออกหน่วยทันตแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีโรงพยาบาลทันตกรรม ที่ทันสมัยรองรับการฝึกของนิสิตเป็นอย่างดี

ภาพที่ ๑ ผศ.ดร.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ รองคณบดีฝ่ายคลินิกและหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล(คนยืน) และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นั่ง) อาจารย์ ทันตแพทย์ไพบูลย์ จิตประเสริฐ กำลังเตรียมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการ

ภาพที่ ๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ขวาสุด รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง (เสื้อเหลือง) จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.น ผศ.ทพ.เฉลิมพงศ์ ชิตไทสง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.น กรรมการกำลังนั่งฟังการสรุปผลการดำเนินการปีการศึกษา ๒๕๔๘

ภาพที่ ๓ หลังจากที่คณะกรรมการฟังคำสรุปผลการประเมินตนเอง แต่ละท่านก็เริ่มตรวจเอกสารตามที่ได้ดำเนินการจริง เพื่อเตรียมประเด็นสัมภาษณ์ และ หาแนวทางเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

JJ