มาตรฐานการศึกษา

   เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข"  โดยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องการ  ทั้งในทางสุขภาพร่างกายแและจิตใจ  สติปัญญา  และความรู้ทักษะคุณธรรม  และจิตสำนึกที่พึ่งประสงค์  และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

1.1  กำลังกาย  กำลังใจที่สมบูรณ์

1.2  ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม

1.3  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

1.4  ทักษะทางสังคม

1.5  คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

      แนวทางในการจัดการศึกษา

   การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี  ได้ฝึกการคิด  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ  และมีความสุขในการเรียนรู้  และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

   ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับ

1.  ปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  ผู้เรียน  ครู  คณาจารย์  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน

2.  ปัจจัยด้านการบริหาร  ได้แก่  หลักการบริหารจัดการแลแะหลักธรรมาภิบาล