มาตรฐานการศึกษา

วิภาดา
มาตรฐานการศึกษา

   มาตรฐานการศึกษา

   เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข"  โดยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องการ  ทั้งในทางสุขภาพร่างกายแและจิตใจ  สติปัญญา  และความรู้ทักษะคุณธรรม  และจิตสำนึกที่พึ่งประสงค์  และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

1.1  กำลังกาย  กำลังใจที่สมบูรณ์

1.2  ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม

1.3  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

1.4  ทักษะทางสังคม

1.5  คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

      แนวทางในการจัดการศึกษา

   การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี  ได้ฝึกการคิด  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ  และมีความสุขในการเรียนรู้  และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

   ความสำเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับ

1.  ปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  ผู้เรียน  ครู  คณาจารย์  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน

2.  ปัจจัยด้านการบริหาร  ได้แก่  หลักการบริหารจัดการแลแะหลักธรรมาภิบาล

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานการศึกษา1

หมายเลขบันทึก: 39397, เขียน: 18 Jul 2006 @ 11:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
กระผมคิดว่านอกเหนือจาก 2 สิ่งที่กล่าวมานั้นต้องขึ้นอยู่ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งของผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาด้วย