อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษาคือ  การจัดให้มีการศึกษาแบบตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษา จึงกำหนดมาตราฐานตัวที่บ่งชี้ไว้ 3 มาตราฐานและ11ตัวบ่งชี้ได้แก่

มาตราฐานที่1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

มาตราฐานที่2 แนวการจัดการศึกษา

มาตราฐานที่3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้