ศบอ.ช้างกลางและห้องสมุดประชาชนกิ่งอำเภอช้างกลาง ได้งบ ceo ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการให้แก่ประชาชนทั่วไป

ซึ่งรวมทั้งให้บริการอินเตอร์เน็ต  นักเรียน - นักศึกษา ซม. ล่ะ15  ประชาชนทั่วไป

ซม.ล่ะ 20 บาท เปิดบริการทุกวัน