มาตรฐานทางการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ...อุดมการณ์และหลักในการจัดการศึกษาของชาติ

มาตรฐานท างการศึกษา

            อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา  คือ  การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาดังกล่าว  จึงได้กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้  3  มาตรฐานและ  11  ตัวบ่งชี้  ได้แก่

มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

คนไทยเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข

            เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น  " คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข "  โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องการ  ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และทักษะคุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค์  และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ตัวบ่งชี้

1.1  กำลังกาย  กำลังใจที่สมบูรณ์

1.2  ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม

1.3  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว

1.4  ทักษะทางสังคม

1.5  คุณธรรม  จิตสาธารณะ  และจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

            การจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี  ได้ฝึกการคิด  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ  และมีความสุขในการเรียนรู้  ครู  คณาจารย์รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย  จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

            ความสำเร็จของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับ  1)  ปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  ผูเรียน  ครู  คณาจารย์  ผู้บริหาร  ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน  และ  2)  ปัจจัยด้านการบริหาร  ได้แก่  หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล

ตัวบ่งชี้

2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

2.2  มีการพัฒนาผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

2.3  มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่  3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้  และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

            การเรียนรู้  ความรู้  นวัตกรรม  สื่อ  และเทคโนโลยี  เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้  การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  โดยการได้รับความร่วมมือจากทุคภาคส่วนของสังคม  จะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และขีดความสามารถของคนไทยในการพํมนาประเทศ  รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ตัวบ่งชี้

3.1  การบริการวิชาการและการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรุ้ / สังคมแห่งความรู้

3.2  การศึกษาวิจัย  สร้างเสริม  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้  และกลไกการเรียนรู้

3.3  การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กำหนดการจัดการเรียนรู้ความเห็น (0)