การอ่านเป็นกิจกรรมกระตุ้นสมอง     กระตุ้นอารมณ์ ความคิดคำนึง จินตนาการ ฯลฯ    
  
       ในการทำ KM ต้องมีการจดบันทึก  จึงต้องมีการอ่าน  นำ "ขุมความรู้" ที่บันทึกไว้มาทบทวน     และร่วมกันตีความยกระดับความเข้าใจ    ทำให้เกิดการยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น หรือเชื่อมโยงขึ้น ลึกซึ้งขึ้น

        นอกจากอ่านบันทึกของตนเองและทีมงานแล้ว     ต้องอ่านเพื่อเรียนรู้ความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้แจ้งชัดด้วย     แล้วนำมาร่วมกันตีความ    ทั้งตีความทฤษฎี และตีความตามบริบทของหน่วยงาน สำหรับหาทางนำมาประยุกต์ใช้

        ในองค์กรเรียนรู้ สมาชิกขององค์กรซึ่งเป็นบุคคลเรียนรู้ต้องอ่านตำรา และเรื่องราวของความรู้เชิงทฤษฎี และความรู้ปฏิบัติ เพื่อดูดซับความรู้จากภายนอกเข้ามาปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ

         คนที่มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ประเทืองปัญญา จะพัฒนาตนเองเป็นบุคคลเรียนรู้ได้ง่ายกว่าคนมีนิสัยไม่อ่านหนังสือ    การฝึกอบรมเด็กให้รักการอ่านจึงเป็นการสร้างทุนปัญญาให้แก่ชาติบ้านเมือง    

วิจารณ์ พานิช
๒๙ มิย. ๔๙