*สื่อการสอน*

ยุพิน
สื่อทำให้ผู้เรียน ผู้ศึกษาค้นคว้าเข้าใจง่ายขึ้น

  สื่อการสอน            

  ความสำคัญของสื่อการสอน             กระบวบการเรียนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆอีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน  ซึ่งการรับรู้นี้เองที่ครูผู้สอนจะเลือกช่องทางให้ถูก

นอกจากนี้สื่อการสอน

-          จะช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

-          สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆได้

-          สามารถรวบรวมเป็นระบบเพื่อเป็นเหล่งความรู้ในศูนย์วิทยาบริการของโรงเรียน

-          สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนซ่อมฃเสริม  

- เพิมประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน

-          จะเป็นเครื่องสื่อกำหนดบทบาทของครูและนักเรียน

ประเภทของสื่อการสอน          

   สื่อการสอน  เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน        

       วัสดุ  ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิ          

   อุปกรณ์  ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป        

     วิธีการ  ได้แก่  สิ่งที่ใช้เทคนิคเป็นพิเศษเฉพาะ สื่อเป็นแหล่งรวมของความรู้  ความรู้มี  4  ลักษณะ  ได้แก่ 

  1.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้สอน

2.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน

3.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง

4.      แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม    

การเลือกสื่อการสอน        

     สื่อการสอนก็จำเป็นต้องคิดอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการเลือกสื่อการสอนโดยระบุชื่อสื่อการสอนโดยตรงชื่อใดชื่อหนึ่งที่ต้องการ  ชื่ออาจไม่ถูกต้องนัก  การเรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนด้วย    

ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์         

    คำว่าสร้างสรรค์เป็นคำที่ได้ยินกันคุ้นหูจนหน้าจะเชื่อได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี  สื่อการสอนเป็นแหล่งความรู้  ซึ่งสามารถ  แบ่งแหล่งความรู้ได้เป็น 4  ประเภทดังนี้

1.      แหล่งความรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นสำคัญ

2.      แหล่งความรู้ที่มีนักเรียนเป็น

3 .      แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.      แหล่งความรูที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์          

   การสร้างสรรค์เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมต่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษย์  ฉะนั้นจึงสามารถนำคำว่าสร้างสรรค์ไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง  สำหรับในแนวทางของเทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างสรรค์จำแนกออกได้  2  ลักษณะ 

      1.      การสร้างสรรค์ในการผลิตพัฒนาสื่อ

2.      การสร้างสรรค์หรือการพัฒนาสื่อ

ส่งงาน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง

นางยุพิน  บัวเงิน  เลขที่  34

คบ.35.4.1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน *สื่อการสอน*

คำสำคัญ (Tags)#ยุพิน

หมายเลขบันทึก: 39319, เขียน: 18 Jul 2006 @ 00:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)