สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 27 )

การปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน
ต้นกล้าที่พร้อมปลูก ควรมีอายุ 10-12 เดือน ได้มาจากแหล่งผลิตหรือสถานเพาะชำที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้   หลังนำต้นกล้าไปปลูกในแปลง   หากมีปัญหาเรื่องหนูทำลาย ให้ปลูกต้นกล้าใหม่ทดแทน  โดยต้นกล้านั้นต้องมีอายุมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไปต้นกล้าปกติและสมบูรณ์เท่านั้นที่จะนำไปปลูกในแปลง มีระยะห่าง 8.75-9.00 เมตร เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ดินเลวปลูกถี่  ดินดีปลูกห่าง ก่อนปลูกควรปรับพื้นที่ด้วยการไถพรวน ขุดหลุมปลูกให้กว้างกว่าขนาดถุงต้นกล้าเล็กน้อยหลังจากปลูกหว่านเมล็ดพืชคลุมดินตระกูลถั่วระหว่างแถวปลูก เพื่อควบคุมวัชพืชและบำรุงดิน หากต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจอายุสั้นแซมระหว่างแถวก็สามารถทำได้ เช่น สับปะรด เป็นต้นหมั่นกำจัดพืชรอบวงโคน รัศมีห่างจากโคนต้นประมาณ 0.5 เมตร ในระยะแรก รัศมีจะขยายเพิ่มขึ้นตามอายุต้นปาล์ม การกำจัดวัชพืชในปีแรกควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี สารเคมีบางชนิดมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกในช่วง 1-2 ปีแรก หมั่นตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้น หากพบว่าต้นปาล์มไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ ให้ขุดทิ้งและปลูกแทนด้วยต้นกล้าใหม่ทันทีควรหลีกเลี่ยงการตัดแต่งทางใบในระยะแรก หากจำเป็นหรือเมื่อต้องการเก็บผลผลิตให้ตัดทางใบทิ้งน้อยที่สุด ต้นปาล์มเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุครบ 3 ปีหลังจากปลูก ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นและสูงสุดเมื่อมีอายุประมาณ 7-8 ปี ในปีที่ 10 ทางใบเริ่มประสานกัน

ผลผลิตในปีต่อๆ ไปจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณฝน ชนิดของดิน และการดูแลรักษา การปลูกทดแทนมักเกิดขึ้นเมื่อต้นปาล์มมีอายุมาก หรือต้นสูงเกินไปจนเก็บเกี่ยวไม่ถึง ซึ่งโดยปกติจะพบเมื่อมีต้นปาล์มมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)