การติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

           หลังจากจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว กลุ่มการปฏิรูปที่ดินมีหน้าที่ต้องติดตามการทำประโยชน์ของเกษตรกรในเขตฯ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
           1. ขั้นตอนการจัดทำแผนงานจัดทำแผนงานคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
               -   จัดทำแผนงานคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
           2. ขั้นตอนการวางแผนการทำงาน
               -   สรุปข้อมูลรายงานการจัดที่ดินของเกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย ตามที่ตั้งที่ดิน
               -   จัดทำแผนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ตามที่ตั้งที่ดิน
               -   จัดทำแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูล
               -   จัดทำหนังสือนัดหมายเกษตรกร
           3. ขั้นตอนการดำเนินการ
               -   ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
               -    เก็บข้อมูลรายบุคคลเกษตรกร
           4. การบันทึกข้อมูล
               -   บันทึกข้อมูลโปรแกรม Land Use ประมวลผลข้อมูล
           5. รายงานผลการดำเนินงาน
               -   จัดส่งข้อมูลให้ ส.ป.ก. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
               กรณี  เกษตรกรไม่ได้ทำประโยชน์ด้วยตนเอง
               -   เตือนให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 30 วัน
               -   ติดตามผลการดำเนินการ กรณียังไม่เข้าทำประโยชน์
               -   เตือนให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ครั้งที่ 2  ระยะเวลา 30 วัน
               -   ติดตามผลการดำเนินการ ครั้ง 2 หากยังไม่เข้าทำประโยชน์
               -   นำเรื่อง เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อสั่งสิ้นสิทธิ
               -   นำคำสั่ง คปจ. แจ้งเกษตรกร หรือปิดประกาศ
               -   เกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์หลังจากได้รับคำสั่งหรือปิดประกาศ ภายใน 30 วัน
               -   ส.ป.ก.จังหวัด ส่งคำสั่งให้ ส.ป.ก.เพื่อเสนอ คปก. ภายใน 15 วัน
               -  
เกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน
               -  
เกษตรกรสิ้นสิทธิ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)