ขั้นตอนการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

          หลังจากได้รับมอบและมีการประกาศเขต ส.ป.ก. ได้กำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนจัดทำฐานข้อมูลดังนี้
          1.  กลุ่มงานช่างสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ สร.5 นำข้อมูลรังวัดจัดทำแฟ้ม เก็บเรื่องราว ส.ป.ก.4-06 ส่งให้กลุ่มการปฏิรูปที่ดิน
          2.  ตรวจสอบเอกสารภายในซอง ส.ป.ก. 4-06 ให้ถูกต้องครบถ้วน
          3.  กำหนด CODEและSUBCODE
          4.  บันทึกข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรในระบบฐานข้อมูล (ราชาวดี)
          5.  ติดแถบสีขมพู
          6.  ส่งซอง ส.ป.ก.4-06 ให้กลุ่มงานนิติการ เพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ
          7.  กลุ่มงานนิติการ ส่งซอง ส.ป.ก. 4-06
          8.  ตรวจสอบเอกสารภายในซอง ส.ป.ก. 4-06 ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
          9.  กำหนด CODE และ  SUBCCODE และแถบสีเขียว หากมีปัญหาใช้แถบสีเหลือง
         10. บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำบัญชีคัดเลือก
         11. ปริ้นข้อมูลตามกลุ่ม แปลงที่ดินเพื่อให้กลุ่มงานช่างตรวจสอบก่อนทำบัญชีคัดเลือก
         12. ปริ้นรายชื่อ เพื่อให้กลุ่มงานนิติการ ส่งตรวจสอบการถือครองที่ดิน
         13. จัดทำบัญชีคัดเลือก เพื่อประชุม คปอ.
         14. หลังจากผ่าน คปอ. กำหนด CODE และ SUBCODE
         15. บันทึกข้อมูลในระบบราชาวดี
         16. ส่งซอง ส.ป.ก.4-06  ให้กลุ่มงานช่าง เพื่อดำเนินการเขียน ส.ป.ก. 4-01
         17. จัดทำบัญชีคัดเลือก เพื่อเข้าประชุม คปจ.
         18. เมื่อผ่านการประชุม คปจ. กำหนด CODE และ SUBCODE ติดแถบสีแดงในแปลงที่ไม่มีปัญหา
         19. กำหนดเลขสารบัญ และรายละเอียด ครั้งที่ประชุม วันที่ประชุม ในฐานข้อมูล
         20. ปริ้นข้อมูลตรวจสอบกับบัญชีคัดเลือก
         21. เปลี่ยน CODE ให้เป็น CODE6
         22. จัดทำ ส.ป.ก. 4-28 และ ส.ป.ก. 4-01
         23. บันทึกแบบพิมพ์ ในระบบราชาวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)