ในขั้นตอนของการสอบสวนสิทธิก่อนออก ส.ป.ก. 4-01 หรือขั้นตอนการโอนสิทธิ หรือ รับมรดกสิทธิอาจมีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ระหว่างทายาทผู้ถือครองที่ดินหรือที่ดินแปลงข้างเคียง ได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยระงับยับยั้งการดำเนินการใด ๆ ในที่ดินแปลงพิพาทไว้ก่อน และเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติที่เป็นธรรมยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลให้ปัญหาข้อพิพาทมีการแก้ไขลุล่วงไปได้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป