ติดต่อ

  ติดต่อ

การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในเขตปฏิรูปที่ดิน


                    ในขั้นตอนของการสอบสวนสิทธิก่อนออก ส.ป.ก. 4-01 หรือขั้นตอนการโอนสิทธิ หรือ รับมรดกสิทธิอาจมีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ระหว่างทายาทผู้ถือครองที่ดินหรือที่ดินแปลงข้างเคียง ได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยระงับยับยั้งการดำเนินการใด ๆ ในที่ดินแปลงพิพาทไว้ก่อน และเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติที่เป็นธรรมยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลให้ปัญหาข้อพิพาทมีการแก้ไขลุล่วงไปได้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 3905, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

  Tags: uncategorized

Comments (1)

asa
Written At 

กรณีพิพาทที่ดินในเขต สปก นับวันจะมีมากขึ้น เป็นการทำลายความสงบสุขของชุมชน อย่างมาก เกิดมาจากหลายสาเหตุ แต่ผมจะไม่กล่าวในที่นี้ แต่จะขอเสนอแนะ สปก ดั้งต่อไปนี้

1.สปก ต้องรับเรื่องกรณีพิพาทอย่างรวดเร็ว

2.ชาวบ้านจะเชื่อถือ สปก มากที่สุดในการแก้ปัญหา(เพราะรู้หลักมุดต่างๆดี และคิดว่าเป็นกลาง)

3.เมื่อชาวบ้านต้องการให้พิสูจน์หาจุดหล้กมุดที่หายไปหรือแนวเขต สปก ต้องทำทันที(เพราะจะลดการปะทะระหว่างคู่กรณีลงได้)

4.เสนอให้ใช้แผนที่ทางอากาศที่ถ่ายก่อนเกิดกรณีพิพาท เพื่อให้สภาพในอดีดได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง ของแม่น้ำ ลำคลอง

กระผมหวังว่าจะไดรับการพิจารณา

จากคนละแม