โมเดลสมรรถนะ (Competency Model)

Competency

    วันนี้ผมแปลเนื้อหาเรื่อง ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) จากเอกสารฉบับหนึ่ง ก็เลยนำมาเสนอสำหรับผู้สนใจครับ 

      โมเดลสมรรถนะ (Competency Model) คือ  รายการสมรรถนะที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะสำหรับประเภทของงานใดงานหนึ่ง  ซึ่งอาจประกอบด้วยสมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behaviors Competency)  หรือสมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง  ตัวอย่างโมเดลสมรรถนะกลุ่ม Human Resource Professional  ดังนี้
       สมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behaviors Competency)
          1.การมุ่งเน้นภารกิจองค์การ     (Agency Mission Focus)
          2.การมุ่งเน้นลูกค้า     (Customer Focus)
          3.การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
          4.การเป็นที่ปรึกษา (Consultation)
          5.การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  (Orientation  or Result  Driven)
     สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency)
          1.ความเชี่ยวชาญด้านค่าตอบแทน    (Compensation Expertise)
          2.ความเชี่ยวชาญด้านการสรรหา/คัดเลือก    (Recruitment/Selection Ex.)
          3.ความเชี่ยวชาญด้านลูกค้าสัมพันธ์   (Employee/Customer Relation)
          4.ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประโยชน์    (Customer Benefits Ex.)
          5.ความเชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม-พัฒนา      (Training & Development Ex.) 

องค์ประกอบของโมเดลสมรรถนะ

           Competency Model เป็นการกำหนดกลุ่มของ Competency ที่จำเป็นต้องมีในการดำเนินงานขององค์กรหนึ่งๆ  ซึ่งมีรูปแบบไม่แน่นอนตายตัวอาจแตกต่างกันไปตามแต่บริบท โครงสร้าง ภารกิจ ลักษณะงานขององค์การนั้นๆ รวมทั้งความต้องการนำ Competency ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การ  กล่าวคือ บางองค์การอาจมีเพียงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งอาจเป็นสมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behaviors Competency) ที่ทุกคนในองค์การพึงมีเพียงอย่างเดียว หรือสมรรถนะในงาน (Functional Competency)ที่กำหนดขึ้นตามตำแหน่งงานซึ่งอาจเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic Competency)และด้านเทคนิค (Technical Competency) อย่างเดียวหรือทั้งสองอย่าง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR SCORECARDความเห็น (0)