การจำหน่ายทรัพย์สินของบังคับคดี


ซื้อทรัพย์อย่างไรให้ถูกต้อง

 

       สิ่งที่ควรทราบในการเข้าสู้ราคาในการซื้อทรัพย์จากสำนักงานบังคับคดี

                  ในการเข้าประมูลซื้อทรัพย์จากสำนักงานบังคับคดีต้องนำเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไขมาวางเป็นประกันในการเสนอราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวน  50,000.-  บาท ทุกรายการ   เว้นแต่ทรัพย์ที่ยึดมีราคาประเมินไม่เกิน  500,000.-  บาท   ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหรือสาขาใช้ดุลพินิจกำหนดหลักประกันตามที่เห็นสมควร

                  ก่อนทำการซื้อให้ผู้สนใจเข้าสู้ราคาในนามของบุคคลอื่นแสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคาและใ้นการเข้าสู้ราคาหากผู้ใดเข้าสู้ราคาแทนบุคคลอื่นโดยมิได้แสดงใบมอบอำนาจก่อนถือว่าผู้เข้าสู้ราคาผู้นั้นกระทำการในนามของตนเอง   และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้เข้าสู้ราคาผู้นั้นจะขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนไม่ได้

                   การเพิ่มราคาในการสู้ราคา  

ต่ำกว่า  50,000.-  บาท   เพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ  1,000.-  บาท  

ตั้งแต่  50,000 - 100,000  เพิ่มครั้งละ  2,000.-  บาท 

เกิน  100,000 - 300,000   เพิ่มครั้งละ  5,000.-  บาท 

เกิน  300,000 - 500,000   เพิ่มครั้งละ  10,000.-  บาท

เกิน  500,000 - 700,000   เพิ่มครั้งละ  20,000.-  บาท

เกิน  700,000 - 1,000,000   เพิ่มครั้งละ  30,000.-  บาท

เกิน  1,000,000 - 5,000,000   เพิ่มครั้งละ  50,000.-  บาท

เกิน  5,000,000 - 20,00,000   เพิ่มครั้งละ  100,000.-  บาท

เกิน  20,000,000 - 50,000,000   เพิ่มครั้งละ  200,000.-  บาท

เกิน  50,000,000 - 80,000,000   เพิ่มครั้งละ  500,000.-  บาท

เกิน  80,000,000 ขึ้นไป  เพิ่มครั้งละ  1,000,000.-  บาท

               การขยายระยะเวลาการวางเิงินค่าซื้อทรัพย์   จะทำได้โดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงินมาแสดงหรือมีเหตุอื่นอันสมควร   การพิจารณาอนุญาตให้มีการขยายระยะเวลาการวางเิงินได้อีกไม่เกิน  3  เดือน  นับแต่วันครบกำหนดชำระราคา  15  วัน   และไม่ว่ากรณีใด ๆ  ไม่ใ่ห้มีการขยายระยะเวลาชำระอีก

               เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ชำระค่าซื้อทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป   หนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหรือสาขา   หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามและแจ้งให้ผู้ซื้อทรัพย์ทราบว่าตามสัญญา   ผู้ซื้อทรัพย์ต้องขอรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์  และมีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่มีรายการชำระค่าภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่ายมาขอรับคืนภาษีภายใน  20  วันนับแต่วันชำระราคาครบถ้วนแล้ว  หากไม่มารับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเวลาข้างต้น  จะถือว่าผู้ซื้อทรัพย์ไม่ติดใจขอรับคืนภาษีดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ขุมความรู้
หมายเลขบันทึก: 3897เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2005 15:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 14:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลความรู้
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี