ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา,ร้องเรียน,พิทักษ์สิทธิ,ผู้บริโภค

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร

โทรศัพท์ 074-282902 โทรสาร 074-282901

ที่มา

ที่ผ่านมาแม้จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้บริโภด้านต่างๆ แต่ก็ยังพบว่า มีผู้บริโภคยังไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังขาดความเชื่อมั่นต่อกลไกการทำงานแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคได้ เพื่อให้การพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สวรส.ภาคใต้ มอ.) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็น สถาบันการจัดการระบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์: สจรส.มอ.) จัดมีแนวคิดการจัดตั้ง "ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา" เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และเป็นกลไกสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค โดยเน้นกระบวนการเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมการจัดการปัญหาของผู้บริโภค พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ประสบการณ์ บทเรียน ความรู้อันจำเป็นต่อการทำงานและขับเคลื่อนสังคม อีกทั้งทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ ผ่านหลายช่องทาง เช่น รายการวิทยุและเว็บไซท์ (http://www.consumersouth.org) เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูล รู้ช่องทาง และเกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

บทบาท / หน้าที่

1.รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.เป็นผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจา ไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบการ

3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รณรงค์ สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่แก่ผู้บริโภค

4.ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา และเป็นปากเสียงแทนผู้บริโภคและร่วมกับผู้บริโภคและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค ติดตาม สอดส่องการประกอบการที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

5.ทำหน้าที่รวมกลุ่มผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภค

6.ผลักดัน สนับสนุนกฏหมาย นโยบาย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

พระราชบัญญิติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย 5 ประการ ดังนี้

1.สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม

3.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

4.สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

5.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1,2,3 และ 4 ดังกล่าว

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้บริโภคตนเองท่านใดที่มีปัญหา อย่ามองข้ามการใช้สิทธิในการร้องเรียน ร้องเรียนได้ที่ "ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา"

"ไม่มีใครเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ถ้าทุกคนกล้าที่ปกป้องสิทธิของตนเอง"

ที่อยู่

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกวีสุนทร (ใกล้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์)

โทรศัพท์ 074-282902 โทรสาร 074-282901

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน consumersouth protection centerความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

390703

เขียน

04 Sep 2010 @ 12:54
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 16:10
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก