KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : วิธีทำให้ "หัวปลา" อร่อย

         "หัวปลา" คือเป้าหมายของการทำ KM      ต้องมีเคล็ดลับในการ "ปรุงหัวปลา" เพื่อให้อร่อย     อร่อยในที่นี้คือถูกจริตคนกินหรือคนทำ KM นั่นเอง     ซึ่งก็คือต้องเป็น "หัวปลา" ที่ตรงกับชีวิตจริง

         ในการทำ KM Workshop ของ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  ที่หาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๔ กค. ๔๙    ผมได้เรียนรู้เทคนิควิธีกำหนด "หัวปลา" ของกลุ่มใน workshop

         ใน workshop นี้ แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๘ กลุ่ม   คือ สพท. ๒ กลุ่ม    ผู้บริหาร รร. ๒ กลุ่ม    และครู ๔ กลุ่ม     การแบ่งกลุ่มครูแบ่งตามลักษณะงาน หรือสาขาวิชาที่เรียน/สอน     ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มกำหนด "หัวปลา" ของกลุ่มกันเอง     ได้ "หัวปลา" ดังนี้

             กลุ่มที่ ๑  (สพท. ๑)   การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
             กลุ่มที่ ๒  (สพท. ๒)  การพัฒนาการนิเทศเพื่อการเรียนรู้
            กลุ่มที่ ๓  (ผู้บริหารโรงเรียน ๑)   การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้ฐานการพัฒนาบุคลากร
            กลุ่มที่ ๔  (ผู้บริหารโรงเรียน ๒)  การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
            กลุ่มที่ ๕  (ครู ๑)  ปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
            กลุ่มที่ ๖  (ครู ๒)  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
           กลุ่มที่ ๗  (ครู ๓)  การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน
           กลุ่มที่ ๘  (ครู ๔)  การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

        เมื่อจบ workshop ก็จะนำผลการประชุมกลุ่ม ไปดำเนินการต่อที่โรงเรียน และ สพท. ได้ทันที     โดยที่การดำเนินการของ สพท.   ผู้บริหาร รร.    และครู  จะสอดคล้อง รับลูกซึ่งกันและกัน     เพราะได้มาร่วมเวทีคิดด้วยกัน

         ผมกลับจากหาดใหญ่ในวันนั้น ด้วยความสุข ที่ได้เรียนรู้เคล็ดลับนี้

วิจารณ์ พานิช
๑๖ กค. ๔๙