ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยอง ประจำปี 2553

occrayong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

               ช่วงปลายเดือนมิถุนายน - สิงหาคมที่ผ่านมา  โรงพยาบาลระยองได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่  รวมทั้งสิ้นประมาณ  1,500  ราย 

               ตามรายการตรวจที่ทางกระทรวงการคลังกำหนด  ได้แก่  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ตรวจปัสสาวะ  ตรวจอุจจาระ  ตรวจการทำงานของตับ  ตรวจการทำงานของไต  ตรวจน้ำตาลในเลือด  ตรวจไขมันคอเลส   เตอรอล  ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์  และตรวจกรดยูริก 

              นอกจากนี้ยังมีการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  ตรวจสมรรถภาพปอด 

              ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจเป็นอย่างดี  ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง พร้อมคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมการตรวจสุขภาพด้วย

นายแพทย์นฤทธิ์  อ้นพร้อม

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

ร่วมวัดรอบเอวคัดกรองความเสี่ยง

นายแพทย์นฤทธิ์  อ้นพร้อม

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

ร่วมเจาะเลือดตรวจสุขภาพ

นายแพทย์สุนทร  เหรียญภูมิการกิจ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ 

ตรวจสุขภาพประจำปี

นายแพทย์ชาติวุฒิ  จำจด

รองหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม   ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณจันทร์ทิพย์  อินทวงศ์ 

หัวหน้างานอาชีวอนามัย  ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณกัญญาภัค  รัตนพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

รับผิดชอบโครงการตรวจสุขภาพเจ้าที่โรงพยาบาลระยอง  ประจำปี  2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีวเวชกรรมระยองความเห็น (0)